ปัจจัยเหตุและผลของขีดความสามารถเชิงพลวัตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธุรกิจการขนส่ง ในประเทศไทย

Main Article Content

อารยา อึงไพบูลย์กิจ

Abstract

             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยเหตุที่มีผลต่อขีดความสามารถเชิงพลวัตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการบริการ และ 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของขีดความสามารถเชิงพลวัตที่มีต่อผลความได้เปรียบทางการแข่งขัน กลุ่มตัวอย่างวิจันครั้งนี้ คือ ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาคการบริการในประเทศไทย จำนวน 1,916 แห่ง ผู้ให้ข้อมูลคือ เจ้าของกิจการ ผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 420 ราย โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2559 และได้รับแบบสอบถามกลับคืนจำนวน 420 ฉบับ คิดเป็นอัตราการตอบกลับคืน (Response Rate) ร้อยละ 100 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM)

                ผลการวิจัยพบว่า ทุนทางปัญญา นวัตกรรม และสภาพแวดล้อมเชิงพลวัต มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อขีดความสามารถเชิงพลวัต ขีดความสามารถเชิงพลวัตมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน

                นอกจากนี้ ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ยังได้รับอิทธิพลทางอ้อมจาก ทุนทางปัญญา นวัตกรรม และสภาพแวดล้อมเชิงพลวัต ซึ่งมีความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่กำหนดไว้

 

                This study aims to 1. investigate antecedent the factors influencing the dynamic capabilities of small and medium enterprises (service) and 2. explore influence of dynamic capabilities upon competitive advantage. The researcher defined 1,916 the representative sample for this research as a group of owner, manager, staff and employee Totaling 420 subjects which were selected by multi-stage sampling method. Data was collected by questionnaires distributed during April-June 2016 and 420 questionnaires were returned or being equal to the response rate 100%. Data was analyzed by Structural Equation Modeling: SEM.

                Findings from the research suggested that Intellectual Capital, Innovation, and Dynamic Environmental had direct and positive influence on the Dynamic Capabilities. And Dynamic Capabilities showed direct and positive influence on Competitive Advantage.

                In addition, effectiveness Competitive Advantage was indirectly influenced by Intellectual Capital, Innovation, and Dynamic Environmental with the research hypotheses.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biography

อารยา อึงไพบูลย์กิจ

หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  กรุงเทพมหานคร

References

กัลยา วานิชย์บัญชา. (2549). การวิเคราะห์สถิติสำหรับการบริหารและวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เกียรติสุดา ศรีสุข, 2552
มาราศรี มีโชค และอมรรัตน์ วัฒนาธร. (2554). ทุนทางปัญญากับการพัฒนาเด็กไทย. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2554, หน้า 139-148.
บุณฑวรรณ วิงวอน. (2556). โอกาสและการปรับตัวของวิสาหกิจเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษาวิสาหกิจในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย. วารสารการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2556), หน้า 11-23.
รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร และสุรชัย อุดมอ่าง. (2554). การบริหารความได้เปรียบทางการแข่งขันเพื่อความสำเร็จในการดำเนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย. วารสารวิทยาการจัดการ, ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2554, หน้า 49-63.
รัตนะ บัวสนธ์, 2551
ศิริชัย กาญจนวาสี. (2554). การวิเคราะห์พหุระดับ: Multi-level Analysis (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาติ ประสิทธิรัฐสินธุ์. (2554). วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพยุคใหม่. กรุงเทพฯ: สามลดา.
สุภมาส อังศุโชต, สมถวิล วิจิตรวรรณา และ รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์. (2557). สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์: เทคนิคการใช้โปรแกรม LISREL (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: เจริญดีมั่นคงการพิมพ์.
สุทิติ ขัตติยะ และวิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์. (2554). แบบแผนการวิจัยและสถิติ. กรุงเทพฯ: บจ.ประยูรวงศ์พริ้นติ้ง.
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. (2558). รายงานผลการดำเนินงานสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี 2557. กรุงเทพฯ: บริษัท ทางสะดวก (ไทย) จำกัด.
Aini, E.K., Long Shen, D.C., Musadieq, M.A., & Hanayani, S.R. (2013). The Role of Innovation Capability on Business Performance at Small Medium Enterprises. Journal Profit, 7(1), pp. 101-110.
Boone, L.E. & Kurtz, D.L. (2010). Contemporary Business. (13th ed.). New York: John Wiley & Sons.
Breznik, L. & Hisrich, R. D. (2014). Dynamic Capabilities vs. Innovation Capability: are They Related?. Journal of Small Business and Enterprise Development, 21(3), pp. 368-384.
Capron, L. & Mitchell, W. (2009). Selection capability: How capability gaps and internal social frictions affect internal and external strategic renewal. Organization Science, 20(2), pp. 294-312.
Corte, V.D., & Gaudio, G.D. (2012). Dynamic Capabilities: A Still Unexplored Issue with Growing Complexity. Corporate Ownership & Control, 9(4), pp. 327-338.
Cui, Y., & Jiao, H. (2011). Dynamic Capabilities, Strategic Stakeholder Alliances and Sustainable Competitive Advantage: Evidence from China. The International Journal of Business in Society, 11 (4), pp. 386-398.
De Lara, F.F. & Neves Guimaraes, M.R. (2014). Competitive Priorities and Innovation in SMEs: A Brazil Multi-Case Study. Journal of Technology Management & Innovation, 9(3), pp. 51-64.
Diamantopoulos, A. & Siguaw, A.D. (2000). Introducing LISREL: A Guide for the Uninitiated. Sage Publications, London.
Glavas, A. & Mish, J. (2015). Resources and Capabilities of Triple Bottom Line Firm: Going Over Old or Breaking New Ground? Journal Business Ethics, 127, pp. 623-642.
Grant, R. (2010). Contemporary Strategy Analysis (7th Ed). West Sussex, United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.
Guthrie, J. (2001). The management, measurement and the reporting of intellectual capital. Journal of Intellectual capital, 2(1), pp. 27-41.
Hana, U. (2013). Competitive Advantage Achievement through Innovation and Knowledge. Journal of Competitiveness, 5(1), pp. 82-96.
Hurley, R.F. & Hult, G.T.M. (1998). Innovation, Market Orientation and Organizational Learning: An Integration and Empirical Examination. Journal of Marketing, 62, pp. 42-54.
Jardon, C.M. & Martos, M.S. (2012). Intellectual Capital as Competitive Advantage in Emerging Clusters in Latin America. Journal of Intellectual Capital, 13(4), pp. 462-481.
Johnson, J.D., Meyer, M.E., Berkowitz, J.M., Ethington, C.T., & Miller, V.D. (1997). Testing Two Contrasting Structural Models of Innovativeness in a Contractual Network. Human Communication Research, 24(2), pp. 320-348.
Kamukama, N., Ahiauzu, A., & Ntayi, J.M. (2011). Competitive Advantage: Mediator of Intellectual Capital and Performance. Journal of Intellectual Capital, 12(1), pp. 152-164.
Khalique, M. & Hassan, A. (2014).Intellectual Capital in SMEs Operating in Boutique Sector in Kuching, Malaysia. The IUP Journal of Management Research, 8(2), pp. 17-28.
Khalique, M., Isa, A.H.B.M., & Shaari, J.A.N.B. (2013). Predicting the Impact of Intellectual Capital Management on the Performance of SMEs in Electronics Industry in Kuching, Sarawak. The IUP Journal of Knowledge Management, 11(4), pp. 53-61.
Klimas, P. (2014). How Objective Are Subjective Measures of Organizational Innovativeness, Really? Management and Business Administration, Central Europe, 22(2), pp. 30-44.
Leonidou, L.C., Leonidou, C.N., Fotiadis, T.A., & Zeriti, A. (2013). Resources and Capabilities as Drivers of Hotel Environmental Marketing Strategy: Implications for Competitive Advantage and Performance. Tourism Management, 35, pp. 94-110.
Li, D., & Liu, J. (2014). Dynamic capabilities, environmental dynamism, and competitive advantage: Evidence from China. Journal of Business Research, 67, pp. 2793-2799.
Lynch, P., Walsh, M.M., & Harrington, D. (2010). Defining and Dimensionalizing Organizational Summer Conference & Marketplace. Caribe Hilton, San Juan, Puerto Rico, USA.
Martin-de-Castro, G., Delgado-Verde, M., Lopez-Saez, P. and Navas-Lopez, J.E. (2011). Towards ‘An Intellectual Capital-Based View of the Firm’: Origins and Nature. Journal of Business Ethics, 98, pp. 649-662.
________. (2013). The Moderating role of Innovation Culture in the Relationship between Knowledge Assets and Product Innovation. Technological Forecasting and Social Chang, 98, pp. 649-662. http://dx.doi.org/10.1016/j.techfore.2012.08.012
Molina-Morales, F.X., Garcia-Villaverde, P.M., & Parra-Requena, G. (2011). Geographical and Cognitive Proximity Effects on Innovation Performance in SMEs: a Way through Knowledge Acquisition. International Entrepreneurship and Management Journal, pp. 1-21.
Newbert, S.L. (2008). Value, Rareness, Competitive Advantage, and Performance: A Conceptual-level Empirical Investigation of the Resource-Based View of the Firm. Strategic Management Journal, 29(7), pp. 745-768.
Papula, J., & Volna, J. (2014).The Level of Intellectual Capital Management in Slovak Companies. Faculty of Management, Comenius university, Braislava, Slovak Republic, pp. 135-144.
Prunea, A. (2014). Competitive Advantage in the Enterprise Performance. Annals of the University of Oradea. Economic Science Series, 23(1), pp. 524-531.
Raymond, L. & St-Pierre, J. (2010). R&D as a Determinant of Innovation in Manufacturing SMEs: An Attempt at Empirical Clarification. Technovaton, 30(1), pp. 48-56.
Romero, I. & Martine-Roman, J.A. (2012). Self-Employment and Innovation. Exploring the Determinants of Innovative Behavior in Small Business. Research Policy, 41(1), pp. 178-189. http://dx.doi.org/10.1016/j.respol.2011.07.005
Salunke, S., Weerawardena, J., & McColl-Kennedy, J.R. (2011). Towards a Model of Dynamic Capabilities in Innovation-Based Competitive Strategy: Insights from Project-Oriented Service Firms. Industrial Marketing Management, 40(8), pp. 1251-1263.
Saulmke, S. (2013). Towards a Model of Dynamic Capabilities in Innovation-Based Competitive Strategy: Insights from Project-Oriented Service Firms. Queensland University of Technology, Australia.
Schilke, O. (2014). No The Contingent Value of Dynamic Capabilities for Competitive Advantage: The Nonlinear Moderating Effect of Environmental Dynamism. Strategic Management Journal, 35, pp. 179-203.
________. (2009). Dynamic Capabilities and Strategic Management. Oxford University Press, Oxford, UK.
Teece, D.J. (2014). A Dynamic Capabilities-based Entrepreneurial Theory of the Multinational Enterprise. Journal of International Business Studies, 45, pp. 8-37.
Teixeira, E.D.O. & Werther Jr, W.B. (2013). Resilience: Continuous Renewal of Competitive Advantage. Business Horizons, 56, pp. 333-342.
Tuan, N.P. & Yoshi, T. (2010). Organisational Capabilities, Competitive Advantage and Performance in Supporting Industries in Vietnam. Asian Academy of Management Journal, 15(1), pp.1-21.
Vermeulen, C. (2013). A Conceptualization Linking Linking Intellectual Capital, Dynamic Capabilities and Performance of Knowledge. Intensive Service Firms. Proceedings of the International Learning. 2013, pp. 573-580.
Wang, C.H. (2014). How Relational Capital Mediates the Effect of Corporate Reputation on Competitive Advantage: Evidence from Taiwan High-Tech Industry. Technological Forecasting & Social Change, 82, pp. 167-176.
Weerawardena, J., & Mavondo, F.T. (2011). Capabilities, innovation and competitive advantage. Industrial Marketing Management, 40, pp. 1220-1223.
Wu, L.Y. (2010). Applicability of the Resource-Based and Dynamic-Capability Views under Environmental Volatility. Journal of Business Research, 63(1), pp. 27-31.
Zheng, S., Zhang, W., Wu, X. & Du, J. (2011). Knowledge-based Dynamic Capabilities and Innovation in networked Environment. Journal of Knowledge Management, 15(6), pp. 1035-1051.