Published: 2016-12-29

ข้อวิพากษ์แนวการพัฒนาเสรีนิยมใหม่ตามกรอบแนวคิดของเจอร์เก็นต์ ฮาเบอร์มาส∗

ชัชพันธุ์ ยิ้มอ่อน, ปิยะ สงวนสิน, วรนุช สิปิยารักษ์, วรรณลดา กันต์โฉม, นริศรา จริยพันธุ์

243-251

การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทำนาข้าวอินทรีย์ของชาวนา ในภาคตะวันออกของประเทศไทย

อุดมศักดิ์ วงพิศาล, ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ, ปรีชา ดิลกวุฒิสิทธิ์, สมใจ นกดี

261-293

ความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ในสาขาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร

ศรีน้อย ชุ่มคำ, วิภาวรรณ วิจิตรจินดา, อัณนภา สุขลิ้ม, วัฒนี บุญวิทยา, นันท์ปภัทร์ ทองคำ, ราชาวดี ยอดเศรณี, กรรณิกา อัมพุช

379-390