การศึกษากลยุทธ์กระบวนการแนะแนวนักศึกษาสู่ความสามารถในการแข่งขันของหลักสูตรธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน

Main Article Content

ฐาปนะ แตงจุ้ย
ปาลิดา สำเภาทอง
ปิ่นฤทัย คงทอง
นียกานต์ ลิ่มอรุณ
กัลยารัตน์ สุขนันท์ชนะ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหลักสูตรธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน  เพื่อใช้วางแผนกลยุทธ์การแนะแนวนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือกลุ่มนักศึกษาที่กำลังศึกษาในหลักสูตรธุรกิจการบิน และกลุ่มอาจารย์แนะแนว โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 325 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหลักสูตรธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน 3 อันดับแรกคือ ความสนใจในวิชาชีพธุรกิจการบิน ชื่อเสียงของสถาบัน และการให้ข้อมูลของทีมงานแนะแนวของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้อาจารย์แนะแนวมีความคิดเห็นว่ากลยุทธ์ที่สำคัญในการแนะแนวการศึกษาต่อ 3 อันดับแรกคือ การคัดเลือกกลุ่มนักเรียนเป้าหมายเข้ารับฟังการแนะแนว การประชาสัมพันธ์โครงการแนะแนว และการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์แนะแนว ตามลำดับ

 

 

This research aims to study factors motivating students to choose the Airline Business program of Suan Dusit University, Hua-Hin Campus as their further study. The findings are utilized for the roadshow strategic planning on nationwide secondary schools. The population of this study comprises the Airline Business students and the guidance teachers. The questionnaire was used as research tool and 325 respondents participated in the survey. The data were analysed in terms of frequency, percentage, mean score, and standard deviation. The results show that the three most important factors influencing the student decision are the interests of airline business carrier, the reputation of university and the providing information from roadshow staff. Further, the guidance teacher opinion towards the efficient of roadshow strategies are the selection of target students to participate the roadshow project, the roadshow advertisement and the guidance teacher network development.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biographies

ฐาปนะ แตงจุ้ย

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจการบิน  มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปาลิดา สำเภาทอง

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจการบิน  มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปิ่นฤทัย คงทอง

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจการบิน  มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นียกานต์ ลิ่มอรุณ

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจการบิน  มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กัลยารัตน์ สุขนันท์ชนะ

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจการบิน  มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

References

จินตวีร์ เกษมศุข. (2550). การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการสื่อสารระหว่างบุคคลของนักศึกษาสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 7 (2), 16-20.
เชิดพงษ์ ขีระจิตต์. (2550). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม. มหาวิทยาลัยปทุมธานี.
ดำรง แสนสิงห์. (2534). ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และโอกาสในการศึกษาต่อ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ของนักเรียนในจังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนกฤต ยืนยงเดชา. (2554). ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอันดับหนึ่งของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.
เมธาวี สุขปาน. (2556). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของนักเรียน กรณีศึกษาวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี. ปริญญานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต.
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (2557). นโยบายด้านสาธารณสุขกับคุณภาพชีวิตของคนไทย. กลุ่มงานบริการวิชาการ 3 สำนักวิชาการ
สุทธานุช เจนโชติสุวรรณ. (2555). การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม. ปริญญานิพนธ์มหาบัณฑิต. สาขาวิชาการประกอบการ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
อัญชนี วิชยาภัย บุนนาค.(2540). การแสวงหาข่าวสาร ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภค ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯ. วิทยานิพนธ์,จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.
อารมณ์ เพชรชื่น. (2545). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน. (2546-2547,พฤศจิกายน-มีนาคม) 15(2). คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
ฮามีด๊ะ อารี, (2557). สืบค้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 .https://www.l3nr.org/posts/350524
Mary Coulter, (2005). Strategic Management in Action. New Jersey: Pearson.
Mostaque Ahmed Zebal, David R. Goodwin, (2012). Market Orientation and performance in private universities. Marketing Intelligence & Planning, 30 (3), 339-357.
Robert A. Pitts and David Lei, (2006). Strategic Management Building and Sustaining, Competitive Advantage. Ohio : Thomson South-Western.
Wright et.al, (1992). Strategy Management. Boston : Allyn and Bacon.
Yousra Asaad, T.C. Melewar, Geraldine Cohen, John M.T. Balmer, (2013). Universities and export market orientation: an exploratory study of UK post-92 universities, Marketing Intelligence & Planning, 31 (7), 838-856.