Published: 2017-08-31

การจัดการแรงงานผู้สูงอายุในประเทศไทย : ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์

ปรีชา คำมาดี, วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์, จิราวรรณ คงคล้าย

23-34

การจัดการการเกษตรสมัยใหม่ของประเทศไทย

ยิ่งศักดิ์ ไกรพินิจ, ธีระวัฒน์ จันทึก, พิทักษ์ ศิริวงศ์

115-127

แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาณุพงศ์ ศิริ, มาลิษา โกมลฐิติ, ธนิสา แดงสี, นันทวัฒน์ เม่นมงกุฎ, วรพงศ์ แสงผัด

169-179

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับท้องถิ่นภาคตะวันออก

ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ, จำรูญ บริสุทธิ์, ประนอม สุขสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์, ยุพิน หงษ์วะชิน, สุวัฒน์ เรืองศิลป์

221-234

ความพร้อมและความต้องการในการพัฒนาทักษะของเกษตรกรในการปรับตัวสู่นโยบายประเทศไทย 4.0

อนุพงศ์ อวิรุทธา, ศุภลักษณ์ ไชยสิทธิ์, รังสีจันทร์ สุวรรณสทิศกร, มณฑล ทองพนัง, จำปี เพชรชุม, วรกัญญา สิริพิเดช, ชลธิดา รักยุทธ์, วิรัตน์ ใจสา

313-320