การบริหารสิ่งแวดล้อมโดยระบบ ISO 14000 และวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การ ภาคอุสาหกรรม

Main Article Content

บุญถึง นันตะก้านตรง

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศีกษาเฉพาะองค์การภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ 1) เพื่อศึกษาระดับสภาพการบริหารสิ่งแวดล้อม (ISO14001) วัฒนธรรมองค์การ และ ประสิทธิผลขององค์การ 2) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยด้านการบริหารสิ่งแวดล้อม (ISO14001) วัฒนธรรมองค์การและประสิทธิผลขององค์การ และ 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมของการบริหารสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์การที่ส่งต่อประสิทธิผลขององค์การ ประชากรศึกษาได้แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 14001 ในประเทศไทย จำนวน 622 โรงงาน โดยมีกลุ่มตัวอย่างจำนวน 243 โรงงานโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน การวิจัยนี้เป็นแบบเชิงปริมาณรและแบบสำรวจเครื่องมือและสถิติที่ใช้คือ แบบสอบถาม สติถิเบื้องต้น เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM)

            ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดย ISO14000และวัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์ทางตรงและทางอ้อมในเชิงบวกต่อประสิทธิผลองค์การอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยให้ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางทางตรง (Path Coefficient เท่ากัน=0.25 และมีความสัมพันธ์ทางอ้อมโดยผ่านวัฒนธรรมองค์การภาคอุตสาหกรรม (P<0.05) ซึ่งให้ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง0.60 (Path Coefficient ดังนี้ DE =0.25, IDE=0.60; TE=0.85) โดยมีอำนาจในการทำนาย 85%

 

 

Mains purpose of dissertation to investigate as follow 1) to study level of environment management, Organization culture and Organization effectiveness 2) to study Confirmation factor analysis  3) to study Structure equation model analysis of Environmental management by ISO14000 and organization culture affecting to effectiveness of Organization industrial sector. The methodology and tools of this dissertation are Survey and Quantitative Research, by data collection from 243 of factory who certified by ISO14000 in the industry sector in Thailand. The sample group by multistage random sampling.     

The result of dissertation was found model of the Environment Management by  ISO14 000 was positive related directly and indirectly significant via Organization Culture Index at DE=0.25 and IE = 0.60, Total 0.85 (TE=0.85) which affected the Organization Effectiveness significantly at 0.05 (*P = 0.05) and the Environment Management is causal related to the Organization Culture at 0.85 (DE=0.85) and the Organization Culture is directly and casually related to the Organization Effectiveness index value at 0.7(DE=0.7) which affected the Organization Effectiveness significantly at the 0.05 (*P=0.05) as will be seen in Structure Equation Model Analysis as follow: OC= 0.85* EM; R2= 0.72,  OE = 0.85* EM+0.70* OC; R2=0.85

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biography

บุญถึง นันตะก้านตรง

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาองค์การ  มหาวิทยาลัยเจ้าพระเจ้า

References

ภชัย อาชีวะระงับโรค.(2547).Practical PDCA แก้ปัญหาและปรับปรุงเพื่อความสําเร็จ
(พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร: ซีโน ดีไซน์.
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) www.tgo.or th. สนธิสัญญาเกียวโต
พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต. 2552. เอกสารประกอบคำบรรยาย วิชาองค์การและการจัดการทางสังคม.กรุงเทพมหานคร: คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
รวิวรรณ์ วงษ์มณีเทศ. (2551). บัญชีรายการและเครื่องมือการตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 รวมกับระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2008. วิทยานิพนธ์ สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สยาม อรุณศรีมรกต และวรพร สังเนตร. (2541). การศึกษาทัศนคติที่มีต่อระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14000. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://www.l3nr.org/posts/103400
Peter Ferdinand Drucker (2008) Management Challenges for the 21st Century , a book republished in 1999,
Brown. M.W. & Cudeek.R. 1993. Alliterative ways of assessing model fit, in testing Structural equation model. New Jersey: Sage Publication.
Thomas J. Sergiovanni and Jhon E.Corbally ,1986.Leadership and organization Culture University of Illinois Press , Ubana and chicaco
Robert S. Kaplan,and ‎David P.Norton. 1992The Balanced Scorecard–Measures that Drive Performance Harvard Business Review. Harvard Business School Publishing Corporation. Stewart & co.
Robert S. Kaplan,and ‎David P. Norton. 2013 The Strategy-Focused Organization Harvard business school press Publishing Corporation. Stewart & co.
Occasional paper for the environmental association for universities and colleges (EAUC).United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) (2011), Kyoto Protocol, UNFCCC, สืบค้นเมื่อ 9 December 2011