การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม เรื่อง ผู้บังคับรถบรรทุกติดตั้งปั๊มคอนกรีตแบบมีบูม

Main Article Content

โชคชัย อลงกรณ์ทักษิณ

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมเรืองผู้บังคับรถบรรทุกติดตั้งปั๊มคอนกรีตแบบมีบูม และเพิ่มความสามารถให้กับผู้บังคับรถบรรทุกติดตั้งปั๊มคอนกรีตแบบมีบูม  โดยเริ่มจากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล  การวิเคราะห์งาน หัวเรื่อง และวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  จากนั้นจึงออกแบบชุดฝึกอบรมและให้ผู้เชี่ยวชาญทำการประเมินแล้วจึงนำไปทดลองใช้  แล้วจึงนำชุดฝึกอบรมมาทำการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น  ต่อจากนั้นจึงนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  โดยกลุ่มตัวอย่างเลือกมาแบบเฉพาะเจาะจงจำนวน 25 คน  ก่อนฝึกอบรมมีการทดสอบและระหว่างการฝึกอบรมมีการทำแบบฝึกหัด  เมื่อสิ้นสุดการฝึกมีการทดสอบอีกครั้งหนึ่ง  ต่อจากนั้นจึงนำผลคะแนนก่อนการฝึกอบรม คะแนนแบบฝึกหัด และคะแนนภายหลังสิ้นสุดการฝึกอบรมมาหาค่าประสิทธิภาพและตรวจสอบความสามารถที่ก้าวหน้าเพิ่มขึ้นภายหลังการฝึกอบรมด้วยสถิติ t-test ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ a = 0.01  ผลการวิจัยพบว่าชุดฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ 86.4/84.0 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ได้ตั้งไว้  ตลอดจนความสามารถของผู้รับการฝึกอบรมมีความก้าวหน้าเพิ่มสูงขึ้น

 

 

The aims of this research are to create and evaluate a training package subject : Truck Mounted Boom Concrete Pump Operators and improve abilities of operators who respond Truck Mounted Boom Concrete Pump Operators. Beginning from job analysis, topic analysis, behavioral objectives analysis and  then design the training package that was audited by professional and took it to pilot test. Then improved the training package to be better, and then tested it with 25 research samplers that were selected by purposed sampling method. Before training pre-test was taken and in between training also had exercises, and after finished training post-test was taken. The collected scores were calculated and checked for the efficiency of the training package and the abilities of workers by t-test which were significantly different at the 0.01 level. The results found that efficiency of the training package was 86.4/84.0 that higher than criteria 80/80. And the abilities of workers were improved.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biography

โชคชัย อลงกรณ์ทักษิณ

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  กรุงเทพฯ

References

โชคชัย อลงกรณ์ทักษิณ. (2549). การใช้รถยกอย่างปลอดภัย. วารสาร GEAR, 2 (11), 11-13.
โชคชัย อลงกรณ์ทักษิณ. (2549). ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับรถบรรทุกติดตั้งปั๊มคอนกรีตแบบมีบูม. กรุงเทพฯ : บริษัท เทอมอล แอนด์ ทรานส์มิชชั่น แมชชีน.
โชคชัย อลงกรณ์ทักษิณ. (2550). การใช้ปั้นจั่นเครนอย่างปลอดภัย. วารสาร SAFETY MANAGEMENT, 23 (ม.ค.-ก.พ. 50), 12-13.
โชคชัย อลงกรณ์ทักษิณ. (2551). การใช้รถบรรทุกติดเครนอย่างปลอดภัย. เทคนิคไฟฟ้า-เครื่องกล-อุตสาหการ, 25 (295), 136-138.
โชคชัย อลงกรณ์ทักษิณ. (2552). การตรวจสอบเครนประจำวันเพื่อปลอดภัย. MECHANICAL TECHNOLOGY MAGAZINE, 7 (96), 57-59.
โชคชัย อลงกรณ์ทักษิณ. (2553). ความปลอดภัยในการใช้รถกระเช้า. เทคนิคไฟฟ้า-เครื่องกล-อุตสาหการ, 27 (315), 101-103.
โชคชัย อลงกรณ์ทักษิณ. 2553. การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง ลิ้นนิรภัยของหม้อไอน้ำ. การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3. 25-26 สิงหาคม 2553 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเพระนครเหนือ. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเพระนครเหนือ.
โชคชัย อลงกรณ์ทักษิณ. 2553. การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม เรื่อง การเพิ่มความสามารถด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลให้กับหัวหน้างานควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก. การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3. 25-26 สิงหาคม 2553 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเพระนครเหนือ. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเพระนครเหนือ.
โชคชัย อลงกรณ์ทักษิณ. 2559. การพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง. การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9. 24-25 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเพระนครเหนือ. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเพระนครเหนือ.
โชคชัย อลงกรณ์ทักษิณ. 2559. การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม เรื่อง ผู้บังคับรถขุด-ตัก. การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9. 24-25 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเพระนครเหนือ. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเพระนครเหนือ.
โชคชัย อลงกรณ์ทักษิณ. 2559. การออกแบบระบบลำเลียงขนถ่ายคอนกรีตสำหรับงานก่อสร้างอาคารสูง. การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9. 24-25 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเพระนครเหนือ. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเพระนครเหนือ.
ณัฎฐิรา ศุขไพบูลย์ และดาวรถา วีระพันธ์. (2559). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. วิจัยและพัฒนา วไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์, 11 (2), 259-268.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2550). การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
วิฑูรย์ สิมะโชคดี, วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์. (2543). วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
American Concrete Pump Association. (2011). Certified Operator Study Guide : Guidelines for The Safe Operation of Concrete Pumps. USA : American Concrete Pump Association.
Bergeron, B. (editor). (2003). Essentials of Knowledge Management. USA : John Wiley & Sons, Inc.
CIFA. (2016). Truck Mounted Concrete Boom Pump : K42L. Italy : CIFA.
Dalkir, K. (2005). Knowledge Management in Theory and Practice. USA : Elsevier.
Ilic, D. (2012). Knowledge Transfer. New York : Nova Science Publishers, Inc.
Putzmeister. (1994). Operating Instructions. Germany : Putzmeister.
SCHWING. (2015). Operating Instructions : KVM 32 BPL 900 HDRM. Germany : SCHWING.
ZOOMLION. (2012). Operation and Maintenance Manual of Truck-mounted Concrete Pump. China : ZOOMLION.