Aims & scope ของวารสาร

          วารสารวิชาการพุทธสังคมวิทยาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช เป็นวารสารวิชาการ เพื่อเป็นสื่อกลางส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านพระพุทธศาสนา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เข้ากับพระพุทธศาสนา  ผลงานทั้งทางด้านการวิจัย และผลงานทางวิชาการ บทความวิจัย หรือบทความวิชาการ ในมิติด้าน พุทธศาสนา การพัฒนาสังคม สังคมวิทยา ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสหวิทยาการ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ

          1) เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ความคิดเห็นทางวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

          2) เพื่อเผยแพร่งานการศึกษาค้นคว้าและวิจัยในมิติทางด้านพุทธศาสนา ปรัชญา  สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          3) เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นทางวิชาการด้าน

 

ประเภทของผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร

          1) บทความวิจัย (Research Article)

          2) บทความวิชาการ (Academic Article)

          เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

กำหนดออกเผยแพร่วารสาร

         ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 กำหนดออกวารสารปีละ 4 ฉบับ เป็นราย 3 เดือน

         ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มีนาคม 

         ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน

         ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน

          ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม

กระบวนการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ

          บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ในลักษณะปกปิดรายชื่อ  (Double blind peer-reviewed) ทั้งนี้บทความจากผู้นิพนธ์ภายในจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกหน่วยงานที่จัดทำวารสาร และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์

          ทัศนะและข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความ มิใช่ความคิดเห็นของคณะผู้จัดทำ และมิใช่ความรับผิดชอบของวารสาร คณะบรรณาธิการไม่สงวนลิขสิทธิ์การคัดลอก  แต่ให้อ้างอิงแสดงถึงที่มาของบทความให้ชัดเจน