วารสารพุทธสังคมวิทยาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช เลขมาตรฐานสากล ISSN : 2697-5130 (Print) และ ISSN : 2697-5254 (Online) เป็นสื่อกลางส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านพระพุทธศาสนา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เข้ากับพระพุทธศาสนา  เปิดรับผลงานทั้งทางด้านการวิจัย และผลงานทางวิชาการ บทความวิจัย หรือบทความวิชาการ ในมิติด้าน พุทธศาสนา การพัฒนาสังคม สังคมวิทยา ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสหวิทยาการ ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน ในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Double blind peer-reviewed) เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยรับพิจารณาตีพิมพ์ต้นฉบับของบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป กำหนดพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม / ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน / ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน / และฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม (ราย 3 เดือน) โดยผลงานที่ส่งมาจะต้องไม่เคยเสนอหรือกำลังเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใดมาก่อน บทความอาจถูก ดัดแปลง แก้ไขเนื้อหา รูปแบบ และสำนวน ตามที่กองบรรณาธิการเห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อให้วารสารมีคุณภาพใน ระดับมาตรฐานสากล และนำไปอ้างอิงได้ หากผู้นิพนธ์มีข้อสงสัยในการจัดเตรียมต้นฉบับสามารถตรวจสอบ ระเบียบการตีพิมพ์ล่าสุดของวารสาร หรือสอบถามได้ทาง E-mail: thammarat.yo@mbu.ac.th

Vol. 7 No. 3 (2565): July - September 2022

Published: 2022-09-30

PHYSICAL EXERCISE GUIDELINES APPROPRIATE FOR MONKS IN CHACHOENGSAO PROVINCE

Phrakru Ophasshathikhun (Chatree Rshapho); Phrakru Sujitbunyakorn (Net Jittapunyo), PhraPhompiriya Thavaro (Malairak), Chetniphat Phithiyanuwat, pornpirom Yodboon

17-33

THE STUDY OF LEARNING AND TEACHING MANAGEMENT UNDER THE THREEFOLD TRAINING FOR UNDERGRADUATES OF MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY SRITHAMMASOKKARAJ CAMPUS

Phramaha Yothin Mahawiro (Massuk); Phramaha Apioong Bhurivaddano (Khamhongsa), Phrarajvisuddhikave, Phramaha Pratin Khamacharee (Tongnamkeaw)

65-80

TEACHERS’ ROLES IN THE 21ST CENTURY AS THE PARENTS OF A DISCIPLES

Phramaha Aphipong Phuriwuttano (Khamhongsa); Phramaha Yothin Mahawiro (Massuk), Phrakhusamu Hattaporn Kumphetdee, Khemjira Miss Khemjira

49-64

DEVELOPMENT AND IMPORTANCE OF MAINSTREAM THEORTIES AND CONCEPTS

Kanjira Wijitwatchararak; Phramaha Arun Panyaruno , Supattra Santirungroj

124-141

SELF-LEARNING MANAGEMENT STRATEGIES USING SOCIAL MEDIA AFTER THE EMERGING DISEASE ERA

Khamphiraphap Kongsumruay; chanathip sritho, Kaenpetch Phaengsipol, Thanakorn Chusukserm, Witoon Thacha

142-154

View All Issues