Contact

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
128 หมู่ 6 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
Mahamakut Buddhist University Srithammasokkaraj Campus
128 Moo 6 Naphru, Phraphrom, Nakhon Si Thammarat, 80000 Thailand.

Principal Contact

พระครูสิริธรรมาภิรัต, ผศ.ดร.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
Phone 086-644-4934

Support Contact

ผศ.ดร.ทิพมาศ เศวตวรโชติ
Phone 086-6299115