การบริหารการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Main Article Content

สุทธิรักษ์ ทัศบุตร

บทคัดย่อ

การบริหารการคึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นการบริหารการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการในเรื่อง 1)การจัดหลักสูตร  2)การจัดการเรียนการสอน  3)การจัดการฝึกอาชีพ 4)การวัดและการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษา หรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ มีการจัดแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ การวัดผลและการประเมินผล เพื่อมุ่งเน้นผลิตผู้สำเร็จการศึกษาในระดับฝีมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยีสายปฏิบัติการ ให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยที่เหมาะสม ปฏิบัติงาน  ได้จริง ปฏิบัติงานที่ใช้เทคนิคในการทำงาน  สร้างและพัฒนางาน วางแผน จัดการพัฒนาตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิชาชีพ มีสมรรถนะนำไปปฏิบัติงาน หรือประกอบอาชีพอิสระได้ตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพและมาตรฐานสมรรถนะของสาขาวิชานั้นๆ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ


คำสำคัญ : การบริหารการคึกษา ,อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล. กรุงเทพฯ. องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2546.
ณัฐวุฒิ ประทุมชาติ. การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับนักศึกษาอาชีศึกษาระบบทวิภาคี. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
บุญลือ ทองเกตุแก้ว. การบริหารการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของสถานศึกษา ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3. การพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 6 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2559.
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล. กรุงเทพฯ. ศูนย์หนังสือส่งเสริม, 2553.
รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ. การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (พิมพค์รั้งที่4). สงขลา.นำศิลป์โฆษณา, 2553.
รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ. การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพองค์กขั้นพื้นฐาน. วิทยานิพนธ์. กศ.ม. มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี, 2554.
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี. แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี. กรุงเทพฯ.ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี, 2557.
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี. กรุงเทพฯ: ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี, 2556.
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564). กรุงเทพฯ, 2560.