ผู้บริหารสถานศึกษายุค 4.0 กับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

Main Article Content

รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ

บทคัดย่อ

บทความนี้มุ่งนำเสนอสภาพการศึกษาในยุค Thailand 4.0 ทิศทางการพัฒนาประเทศไทย ที่เน้นเทคโนโลยี Creative และ Innovation เน้นการสร้างให้คนไทยสามารถคิดเองได้ มีคุณสมบัติ 3R และ 8C  คือ คุณสมบัติหรือทักษะที่สำคัญ คือ 3R และ 8C (3R คือ Reading-อ่านออก, (W)Riting - เขียนได้, (A) Rithmatic) และ 8C คือ Critical Thinking and Problem Solving : มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแก้ไขปัญหาได้ Creativity and Innovation : คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม Collaboration Teamwork and Leadership : ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ Communication Information and Media Literacy : ทักษะในการสื่อสาร และการรู้เท่าทันสื่อ Cross-cultural Understanding : ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม กระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม Computing and ICT Literacy : ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี Career and Learning Skills : ทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู้ Compassion : มีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย Reading: อ่านออก และการสร้างและความสำคัญของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยผู้บริหารสถานศึกษายุค 4.0 จะต้องใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

ประเวศ วะสี และคณะ. (2547). ธรรมชาติของสรรพสิ่ง : การเข้าถึง ความจริงทั้งหมด.กรุงเทพฯ :ร่วมด้วยช่วยกัน.

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุต.โต). (2542). เพื่อชุมชนแห่งการศึกษาและ บรรยากาศทางวิชาการ (คุณธรรมของครูอาจารย์และ ผู้บริหาร). กรุงเทพฯ: มูลนิธิพุทธธรรม.

วิจารณ์ พานิช. (2555). วิถีการเรียนรู้เพื่อศิษย์ ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสดศรี- สฤษดิ์วงศ์.

สุรพล ธรรมร่มดี, ทัศนีย์ จันอินทร์, และคงกฤช ไตรยวงค์. (2553). อาศรมศิลป์วิจัย: การวิจัยและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ แนวจิตตปัญญา. โครงการเอกสารวิชาการการเรียนรู้สู่ การเปลี่ยนแปลงลำดับที่ 8. นครปฐม: เอมี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด.

สำนักงาน ก.ค.ศ. (2560ก). จากพระราชกระแสฯ...สู่การพัฒนาครูทั้งระบบ. กรุงเทพฯ.

สำนักงาน ก.ค.ศ. (2560ข). การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานสอน. หนังสือ ที่ ศธ 0206.4 ว20/2560. หนังสือเวียน. กรุงเทพฯ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. (2560). คู่มือการใช้งาน Logbook

สำหรับข้าราชการครูสายการสอน เพื่อขอประเมินวิทยฐานะ. กรุงเทพฯ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.(2560). แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579. กรุงเทพฯ: บริษัท

พริกหวานกราฟฟิค จำกัด.

DuFour, R., DuFour, R., Eaker, R., Many, T., & Mattos, M. (2016, in press). Learning by doing: A handbook for professional learning communities at work. [3rd ed.]. Bloomington, IN: Solution Tree Press.

Stoehr, J., Banks, M., & Allen, L. (2011). PLCs, DI, & RTI: A Tapestry for school change. Thousand Oakes, California : Crowin.

Senge, P. M. (1990). The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization. Doubleday, New York, NY: MCB UP Ltd.

Senge, P. M., N. Cambron-McCabe, T. Lucas, A. Kleiner, J.Dutton, & B. Smith. (2000). Schools that Learn:A Fifth Discipline Fieldbook for Educators, Parents, and Everyone Who Cares about Education. New York: Doubleday.