การพัฒนารูปแบบโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) ที่มุ่งสู่คุณภาพของนักเรียน

Main Article Content

วัชระ ป้านภูมิ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ  


การพัฒนารูปแบบโรงเรียนแห่งการเรียนรู้  (School as Learning Community)  ที่มุ่งสู่คุณภาพของนักเรียนมีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งสู่คุณภาพของนักเรียน   2) เพื่อพัฒนารูปแบบโรงเรียนแห่งการเรียนรู้  (School as Learning Community) ที่มุ่งสู่คุณภาพของนักเรียน 3) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) ที่มุ่งสู่คุณภาพของนักเรียน การดำเนินการวิจัยมี 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่  1 การศึกษาสภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งสู่คุณภาพของนักเรียน ระยะที่  2 การพัฒนารูปแบบโรงเรียนแห่งการเรียนรู้  (School as Learning Community)  ที่มุ่งสู่คุณภาพของนักเรียน ระยะที่  3  การศึกษาผลการใช้รูปแบบโรงเรียน    แห่งการเรียนรู้  (School as Learning Community) ที่มุ่งสู่คุณภาพของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษาสภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งสู่คุณภาพของนักเรียน พบว่า ครูมีปัญหาในการจัดการเรียนรู้ระดับมาก 2) รูปแบบโรงเรียนแห่งการเรียนรู้  (School as Learning Community) ที่มุ่งสู่คุณภาพของนักเรียน ประกอบด้วย 3 ส่วน  คือ  ส่วนที่ 1 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  ส่วนที่ 2 ทฤษฎีระบบ (System Theory ) และ ส่วนที่  3  คือ MERS Model รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาที่มุ่งสู่คุณภาพ  3) ผลการใช้รูปแบบโรงเรียนแห่งการเรียนรู้  (School as Learning Community) ที่มุ่งสู่คุณภาพของนักเรียน พบว่า คุณภาพนักเรียนหลังใช้รูปแบบสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และผลการประเมินความพึงพอใจของครูหลังใช้รูปแบบอยู่ในระดับมาก

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กระทรวงศึกษาธิการ.(2551).หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว.
ฉลาด จันทรสมบัติ. (2551).การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาชุมชน. มหาสารคาม :
อภิชาตการพิมพ.
ทิศนา แขมมณี.(2552) ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ.
พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุญชม ศรีสะอาด.(2553). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.
พิรุณ เรืองไพศาล.(2558).การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนคาทอลิกที่มีประสิทธิผล.ดุษฎีนิพนธ์
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
พุฒิพัฒน ภิญโญกุลพัฒน์.(2558).รูปแบบการบริหารวิชาการของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดขอนแกน.
วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
โรงเรียนบ้านมะอึ.(2563).รายงานคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2562.ร้อยเอ็ด : โรงเรียนบ้านมะอึ.
สมบัติ ท้ายเรือคำ.(2551). ระเบียบวิธีวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กาฬสินธุ์ : ประสานการพิมพ์.
เอกชัย บุตรแสนคม.(2559).การพัฒนารูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิผลสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำ
ตำบล.ดุษฎีนิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
เอกชัย หมอกไชย.(2558).รูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผูเรียนใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 บุรีรัมย.วิทยานิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.