ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (2560): วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต

เผยแพร่แล้ว: 2020-05-18

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในฝัน : พหุกรณีศึกษา

ชำนาญ คำปัญโญสีโนทัย, สวัสดิ์ โพธิวัฒน์, วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์

43

ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาภาษาจีนของจังหวัดสกลนคร

ไพจิตร กุลตั้งวัฒนา , ไชยา ภาวะบุตร , วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์

63

การพัฒนาตัวชี้วัดของสมรรถนะด้านการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของผู้เรียน

สุนันทา พุฒพันธ์, สันติ วิจักขณาลัญฉ์, ชาญณรงค์ เฮียงราช

125

ดูเล่มทุกฉบับ