สาขาวิชาการบริหารการศึกษาริเริ่มจัดทำวารสารทางวิชาการของสาขาวิชา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 เพื่อให้เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยบรรณาธิการในยุคบุกเบิกคนแรกคือ รศ.ดร.สมาน อัศวภูมิ และได้ตั้งชื่อวารสารว่า “วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต” มีกำหนดเผยแพร่ปีการศึกษาละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือน ตุลาคม-มกราคม ฉบับที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์-พฤษภาคม และฉบับที่ 3 เดือน มิถุนายน-กันยายน กองบรรณาธิการได้พยายามพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพวารสารมาโดยตลอด จนกระทั่ง ในปี พ.ศ.2558 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิตได้ถูกจัดคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 ในฐานข้อมูล TCI จนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2562 ซึ่งกองบรรณาธิการได้ปรับรอบการตีพิมพ์บทความให้ตรงกับรอบประเมินของ TCI โดยปรับกำหนดการออกวารสารใหม่ดังนี้ ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือน กันยายน-ธันวาคม โดยเริ่มตั้งแต่วารสารปีที่ 16 เป็นต้นไป ขณะนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2564) วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต โดยมี ผศ.ดร.ชวนคิด มะเสนะ เป็นบรรณาธิการ 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดทำวารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิตขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริมการพัฒนาวิชาการทางการศึกษาและบริหารการศึกษา เป็นพื้นที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และการศึกษาค้นคว้าของคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั้งในและนอกสถาบัน 

สาขาของวารสาร : สังคมศาสตร์ 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแสดงทัศนะทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการส่งเสริมการพัฒนาวิชาการด้านการศึกษาและบริหารการศึกษา
2. เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือด้านการบริหารการศึกษา รวมทั้งบทความด้านครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สัมพันธ์กับการศึกษา  

ประเภทของบทความที่รับตีพิมพ์
1. บทความวิจัย
2. บทความวิชาการ
3. บทวิจารณ์หนังสือ

ขอบเขตของวารสาร
วารสารรับตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือด้านการบริหารการศึกษา รวมทั้งบทความด้านครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สัมพันธ์กับการศึกษา  

กำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่
ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม
รูปแบบการประเมินบทความ

กองบรรณาธิการวารสารบัวบัณฑิตบริหารการศึกษาจะส่งบทความที่เสนอมาเพื่อตีพิมพ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) อย่างน้อย 3 คน ตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของเนื้อหา โดยปกปิดข้อมูลทั้งสองฝ่าย (ผู้เขียนและผู้ตรวจบทความ) (double-blinded) 

ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (2564): ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564)

วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต (Buabudit Journal of Educational Administration)  ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564) ประกอบไปด้วย 2 บทความวิจัย และ 4 บทความวิชาการ รวม 6 บทความ กองบรรณาธิการขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาให้ความไว้วางใจในการส่งบทความลงตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในวารสาร และขอขอบคุณทุกคำติชมและคำแนะนำในการปรังปรุงการดำเนินการจัดทำวารสารจากผู้อ่านและผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณาสละเวลาตรวจประเมินบทความ กองบรรณาธิการพร้อมเปิดรับผลงานจากบรรดานักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่ต้องการนำเสนอผลงานทางวิชาการที่จะลงตีพิมพ์ ทั้งที่เป็นบทความวิชาการ บทความวิจัยหรือบทวิจารณ์หนังสือด้วยความยินดียิ่ง

เผยแพร่แล้ว: 2022-11-17

ดูทุกฉบับ