วัตถุประสงค์ (Aims)
     เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และ ผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาการศึกษา ท้องถิ่น และสังคม ของอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจ

ประเภทของบทความ

     บทความวิจัย
     บทความวิชาการ

ขอบเขตของงานวิจัย (Scope)

  • General Social Sciences : สังคมศาสตร์ทั่วไป 
  • Communication : การสื่อสาร 
  • Education : การศึกษา 
  • Development : การพัฒนา 
  • Health (Social Sciences) : สุขภาพ (สังคมศาสตร์) 

กำหนดการเผยแพร่

     ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
     ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

ภาษาที่รับตีพิมพ์
     ภาษาไทย 

ค่าธรรมเนียมการเผยแพร่

    จำนวน 2,000 บาท (สำหรับบุคคลภายในมหาวิทยาลัยฯ)
    จำนวน 3,500 บาท (สำหรับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยฯ)

** ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี : 980-1-36280-4 **

กระบวนการ Review
     บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารนี้ จะต้องเป็นบทความต้นฉบับ ซึ่งไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารอื่นใดมาก่อน และจะได้รับการพิจารณาและการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review process) ในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ท่าน ต่อ 1 บทความ ในลักษณะ Double-blind peer  review โดยวารสารมีขั้นตอนดำเนินการจัดพิมพ์ดังนี้
     1. กองบรรณาธิการวารสารฯ จะตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้องของต้นฉบับ
     2. จัดส่งต้นฉบับให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อ่านประเมินต้นฉบับ บทความละ 3 ท่าน 
     3. ส่งให้ผู้เขียนแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) สามารถอธิบายหรือชี้แจงข้อสงสัย ผ่านบรรณาธิการ
     4. กองบรรณาธิการวารสารฯ ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดพิมพ์ต้นฉบับ 
     5. จัดส่งต้นฉบับให้กับโรงพิมพ์ ดำเนินการจัดทำรูปเล่ม 
     6. กองบรรณาธิการวารสารฯ ดำเนินการเผยแพร่วารสาร

เจ้าของวารสาร

     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์