วัตถุประสงค์ (Aims)
    เพื่อรวบรวม ตีพิมพ์ เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (การศึกษา จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน มนุษยศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมวิทยา การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม) ให้กับนักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนบุคคลอื่นที่สนใจ

ขอบเขตของงานวิจัย (Scope)
    ผลงานในวารสารฉบับนี้ เน้นนำเสนอในรูปแบบบทความวิชาการ บทความวิจัยหรือบทความวิทยานิพนธ์ กรณีศึกษา และบทความปริทัศน์ โดยมีขอบเขตข้อมูลเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน มนุษยศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมวิทยา การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม

กำหนดการเผยแพร่

     ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
     ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

ภาษาที่รับตีพิมพ์
     ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

กระบวนการ Review
     บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารนี้ จะต้องเป็นบทความต้นฉบับ ซึ่งไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารอื่นใดมาก่อน และจะได้รับการพิจารณาและการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review process) ในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ท่าน ต่อ 1 บทความ ในลักษณะ Double-blind peer  review โดยวารสารมีขั้นตอนดำเนินการจัดพิมพ์ดังนี้
     1. กองบรรณาธิการวารสารฯ จะตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้องของต้นฉบับ
     2. จัดส่งต้นฉบับให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อ่านประเมินต้นฉบับ บทความละ 2 ท่าน 
     3. ส่งให้ผู้เขียนแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) สามารถอธิบายหรือชี้แจงข้อสงสัย ผ่านบรรณาธิการ
     4. กองบรรณาธิการวารสารฯ ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดพิมพ์ต้นฉบับ 
     5. จัดส่งต้นฉบับให้กับโรงพิมพ์ ดำเนินการจัดทำรูปเล่ม 
     6. กองบรรณาธิการวารสารฯ ดำเนินการเผยแพร่วารสาร