เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

  • ผลงานที่จะได้รับพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารต้องไม่เคยถูกนำไปพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน
  • บทความใดที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพตามการพิจารณา ท่านจะไม่สามารถเรียกเงินค่าธรรมเนียมการสมัครและการตรวจบทความคืนได้

1. จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word ขนาด A4
2. รูปแบบตัวอักษร ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษรแบบ TH Sarabun New
    2.1  ชื่อเรื่อง ใช้ตัวอักษรขนาด 18 Pt. ตัวพิมพ์หนา
    2.2  ชื่อผู้เขียนและหัวข้อหลัก ขนาดตัวอักษรขนาด 16 Pt. ตัวพิมพ์หนา
    2.3  เนื้อความทุกส่วน ใช้ตัวอักษรขนาด 14 Pt.  ตัวพิมพ์ปกติ
3. จำนวนหน้า ไม่ควรเกิน 15 หน้า รวมตาราง ภาพ และเอกสารอ้างอิง
4. ตารางและภาพ ให้จัดแทรกไว้ในเนื้อเรื่อง โดยเฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้น โดยเรียงให้ลำดับสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง