วารสารสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา
ISSN 2821-9708 (Online)       
   

เกี่ยวกับวารสาร
     วารสารสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เปิดตีพิมพ์ในบทความวิชาการ (Academic AT URU J.ISD Template 2022) และบทความจัย (Research AT URU J.ISD Template 2022).โดยเป็นฉบับภาษาไทยและสามารถส่งบทความออนไลน์ได้ที่ Submissions newdata12.gif วารสารดังกล่าวเป็นเวทีทางปัญญาสำหรับการทำงานในสาขาสหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ซึ่งตีพิมพ์ 2 ฉบับ เป็นประจำทุกปี
            -  ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน)
            -  ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม)

ขอบเขตของวารสาร
    วารสารสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เปิดรับบทความที่กล่าวถึงประเด็นต่อไปนี้:

  • General Social Sciences : สังคมศาสตร์ทั่วไป 
  • Communication : การสื่อสาร 
  • Education : การศึกษา 
  • Development : การพัฒนา 
  • Health (Social Sciences) : สุขภาพ (สังคมศาสตร์) 

การเขียนเอกสารอ้างอิง
การอ้างอิงควรเป็นไปตามมาตรฐานที่สรุปของ APA(6)

บรรณาธิการวารสาร
อาจารย์ ดร.ธัญญา จันทร์ตรง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์สายตรง: 089-9617457
Email: graduate.uru.journal@gmail.com

Indexed in
    
     

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (2022): กรกฎาคม-ธันวาคม 2565

ผู้ทรงคุณวุฒิวารสารสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา  ประจำปีที่ 12 ฉบับที่ 2

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร)
รองศาสตราจารย์ ดร.พรรัตน์ แสดงหาญ (มหาวิทยาลัยบูรพา)
รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรา บุดสีทา (มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร)
รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล (มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัมพร วัจนะ (มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิราวัฒน์ ชมระกา (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วจี ปัญญาใส (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)
อาจารย์ ดร.ชลายุทธ ครุฑเมือง (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)
อาจารย์ ดร.จริยา พิชัยคำ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)
อาจารย์ ดร.ชลธิดา อุเทศนันท์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)
อาจารย์ ดร.ตรงกมล สนามเขต (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)

เผยแพร่แล้ว: 2022-09-28

การพึ่งตนเองของวิสาหกิจชุมชน

ธนิกานต์ ศรีจันทร์, สัญญา เคณาภูมิ

URU-J.ISD 255356

ดูทุกฉบับ