ติดต่อ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

ผู้รับผิดชอบหลัก

Chaowarit Chancheen,Ph.D.
บรรณาธิการ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เบอร์โทรศัพท์ 097-9187987

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

Suwaphat Yindee
เบอร์โทรศัพท์ 089-9617457