ติดต่อ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

ผู้รับผิดชอบหลัก

อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ จั่นจีน
บรรณาธิการ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เบอร์โทรศัพท์ 097-9187987

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

คุณสุวภัทร ยินดี (อีฟ)
เบอร์โทรศัพท์ 089-9617457