ที่ปรึกษา
     รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล
     นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
     รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์
     รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

บรรณาธิการ
     อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ จั่นจีน     รักษาราชการแทน       คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
     
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุมศักดิ์ อินทรรักษ์            มหาวิทยาลัยศิลปากร
     รองศาสตราจารย์ ดร.ประหยัด จิระวรพงศ์          มหาวิทยาลัยนเรศวร
     รองศาสตราจารย์ ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
     รองศาสตราจารย์ ดร.พรชนก ทองลาด              มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรุณสิริ ใจมา                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
     รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา             มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ         มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
     อาจารย์ ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ                         มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชิตาภา สุขพลำ                 มหาวิทยาลัยบูรพา

กองบรรณาธิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
     รองศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์
     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีนาถ วิกรมประสิทธิ
     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนินท์ นนทโคตร
     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์
     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ใจกล้า
     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
     อาจารย์ ดร.สุริยา คำกุนะ
     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
     อาจารย์ ดร.ธัญญา จันทร์ตรง
     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
     อาจารย์กุลวี กลิ่นกลั่น
     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์