บรรณาธิการ

อาจารย์ ดร.ธัญญา จันทร์ตรง

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


Editorial Team

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุมศักดิ์ อินทรรักษ์      

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ประหยัด จิระวรพงศ์             

มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พรชนก ทองลาด        

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รองศาสตราจารย์ ดร.วิรุณสิริ ใจมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ      

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อาจารย์ ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ                    

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชิตาภา สุขพลำ     

มหาวิทยาลัยบูรพา