ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานประกอบกิจการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

Main Article Content

อภิชญา ฐานโชติ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


 


            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานประกอบกิจการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานประกอบกิจการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการบริการ และเพื่อสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานประกอบกิจการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยจำแนกตามลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานประกอบกิจการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ที่เป็นสมาชิกหรือเข้าใช้เป็นประจำ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้ใช้บริการสถานประกอบกิจการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 390 คน และผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบ่งชั้นภูมิอย่างมีสัดส่วน ใช้แบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.95 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิชาการ