ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

Main Article Content

Nutthaporn Khamphilo

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ที่มีผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่2 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร กรุงเทพมหานคร   ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน 20 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้การจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และ แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  ผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียน เท่ากับ 25.85 สูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนเรียน มีค่าเท่ากับ 14.40   และ นักเรียนมีความสามารถในการทำความเข้าใจปัญหา ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา และ ความสามารถในการนำเสนอวิธีคิดแก้ปัญหา อยู่ในระดับ ดีมาก ส่วนความสามารถในการตรวจสอบผลลัพธ์อยู่ในระดับ ดี  


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

จิราภรณ์ เป็งวงศ์. (2541). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยเสริมกิจกรรมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ทิศนา แขมมณี . (2546). รูปแบบการเรียนการสอนทางเลือกที่หลากหลาย. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทิศนา แขมมณี. (2554). ศาสตร์การสอนองค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 14. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พงค์พันธ์ ปิจดี (2554). การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5 อี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
รวีวรรณ แปงน้อย. (2556). การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เทคนิค การสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 อี. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
เรวัต ศุภมั่งมี. (2542). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ตามแนววงจรการเรียนรู้. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สถาบันการทดสอบแห่งชาติ. (2561). ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET). สืบค้น 30 เม.ย. 2561, จาก http://www.niets.ot.th/.
สุวิทย์ มูลคำและอรทัย มูลคำ.(2545). วิธีจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด. กรุงเทพ ฯ: ภาพพิมพ์.
สุวิทย์ มูลคำและอรทัย มูลคำ. (2545). วิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะ. กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย.
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี .(2555). คู่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ระดับ ประถมศึกษาเพื่อส่งเสริม กิจกรรมการเรียนรู้ที่สะท้อนธรรมชาติของ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ อักษรไทย.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2543). การปฏิรูปวิทยาศาสตร์ ศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา . กรุง เทพฯ : กลุ่มพัฒนา นโยบายวิทยาศาสตร์ศึกษา สกศ.
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (2562).หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562. กระทรวงศึกษาธิการ
AKTAMIŞ, H., HİĞDE, E., & ÖZDEN, B. (2016). Effects of the inquiry-based learning method on students’ achievement, science process skills and attitudes towards science: A meta-analysis science. Journal of Turkish Science Education, 13(4), 248-261.
Bahtiyar, A., & Can, B. (2016). An investigation of problem-solving skills of preservice science teachers. Academic journal, 2108 –2115.
Biological Sciences Curriculum Study. (2005). The Process of Scientific Inquiry. สืบค้น พฤษภาคม 2562, จาก
http://science.education.nih.gov/supplements/nih6/inquiry/guide/nih_doing-science.pdf/.
Donnelly, R., & Fitzmaurice, M. (2005). Collaborative project-based learning and problem-based learning in higher education: A consideration of tutor and student roles in learner-focused strategies. Emerging issues in the practice of university learning and teaching, 87-98.
Dogru, M. (2008). The Application of Problem Solving Method on Science Teacher Trainees on the Solution of the Environmental Problems. International Journal of Environmental and Science Education, 3(1), 9-18.
Duran, L. B., & Duran, E. (2004). The 5E Instructional Model: A Learning Cycle Approach for Inquiry-Based Science Teaching. Science Education Review, 3(2), 49-58.
Ergül, R., Şımşeklı, Y., Çaliş, S., Özdılek, Z., Göçmençelebı, Ş., & Şanli, M. (2011). The Effects OF Inquiry-Based Science Teaching on Elementary School Students 'Science Process Skills and Science Attitudes. Bulgarian Journal of Science & Education Policy, 5(1), 48 – 68.
Hasruddin, H., Harahap, F., & Mahmud, M. (2017). The Development of Lesson Plan of Inquiry Contextual Learning to Improve the Higher Order Thinking Skill Students at Microbiology. Open Access Library Journal, 4(11),
1-11.
Li, Y., Huang, Z., Jiang, M., & Chang, T. W. (2016). The effect on pupils’ science performance and problem-solving ability through Lego: An engineering design-based modeling approach. Journal of Educational Technology & Society, 19(3), 143-156.
Magnussen, L., Ishida, D., & Itano, J. (2000). The impact of the use of inquiry-based learning as a teaching methodology on the development of critical thinking. .Journal of Nursing Education, 360–364.
Miller, B. T., Krockover, G. H., & Doughty, T. (2015). Using Science Inquiry Methods to Promote Self-Determination and Problem-Solving Skills for Students with Moderate Intellectual Disability. Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 50(3), 356 –368.
Ozturk, T., & Guven, B. (2016). Evaluating students’ beliefs in problem solving process: A case study. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 12(3), 411-429.
Sormunen, K. (2008). Fifth-graders’ problem solving abilities in open-ended inquiry. Problems of Education in the 21st Century, 3, 48-54.
Weir, J. J. (1974). Problem solving is everybody's Problem. The Science Teacher, 41(4), 16-18.
Yanik, H. B., & Serin, G. (2016). Two fifth grade teachers' use of real-world situations in science and mathematics lessons. The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 89(1), 28-37.