วารสารภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยรับตีพิมพ์เผยแพร่บทความคุณภาพสูงในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษาทั้งในสถาบันและนอกสถาบัน ทั้งนี้วารสารจะตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม)

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-21

การต่อรองราคาสินค้า: กรณีศึกษาปัจจัยความแตกต่างระหว่างเพศชาย หญิง และ LGBTQ+

ศุภวิชญ์ ยอดแก้ว, เลิศณรงค์ อายินดี , ณัฐพงศ์ ล้อไพบูลย์ทรัพย์

20-47

อุปลักษณ์ที่ปรากฏในบทความของข้อสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ส่วนที่ 1 ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหา ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2564

ชลชาติ ชาติวิทยา, ภูมิปิติ เกษโรจน์, ฌัชฌา รองมาลี, วรรธิดา วีระเกียรติกุล, จักรา สิงโหพล, ปัญญพนต์ จงธรรม์, วิไลศักดิ์ กิ่งคำ

67-107

ดูทุกฉบับ