แตรวงในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ผู้แต่ง

  • ณัฏฐนิช นักปี่ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • กมลธรรม เกื้อบุตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คำสำคัญ:

แตรวง, การดำรงอยู่, การสืบทอด

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องแตรวงในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาการสืบทอด และการดำรงอยู่ของแตรวงในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 2) เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ของแตรวงใน เขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่า การสืบทอดแตรวงในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีการสืบทอด 2 ส่วนประกอบด้วย 1) การสืบทอดด้านองค์ความรู้ของแตรวง คือ การสืบทอดภายในครอบครัว และการสืบทอดภายนอกครอบครัว 2) การสืบทอดด้านองค์ประกอบของแตรวง ได้แก่ เครื่องดนตรี รูปแบบการจัดวง บทเพลง และพิธีไหว้ครู การดำรงอยู่ของแตรวงในอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องคือ จำนวนสมาชิกในวง และอัตราค่าจ้าง บทบาทหน้าที่ของแตรวงในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ บทบาทหน้าที่ในงานมงคล ได้แก่ งานบวช งานมงคลสมรส งานแก้บน งานแห่เทียนพรรษา และงานกฐิน เป็นต้น บทบาทหน้าที่ในงานอวมงคล ได้แก่ งานบำเพ็ญกุศลศพ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

20-12-2021