การวิเคราะห์และตีความบทประพันธ์ บทเพลง Three Pieces for Clarinet Solo ประพันธ์โดย อีกอร์ สตราวินสกี

ผู้แต่ง

  • อัครพล เดชวัชรนนท์ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

อีกอร์ สตราวินสกี, การตีความบทเพลงคลาริเน็ต, อรรถาธิบายวิธีการบรรเลงคลาริเน็ต

บทคัดย่อ

บทความนี้ผู้เขียนได้นำเสนอแนวทางการวิเคราะห์และตีความบทเพลงในแนวทางของผู้เล่น คลาริเน็ต โดยเลือกบทเพลง Three Pieces for Clarinet Solo ประพันธ์โดย อีกอร์ สตราวินสกี บทความนี้คือแนวทางการวิเคราะห์ ตีความ เพื่อการบรรเลงโดยประสบการณ์ของผู้เขียน เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาการตีความและวิธีการบรรเลงคลาริเน็ตสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อ การบรรเลงบทเพลงนี้หรือนำไปพัฒนาแนวทางในการบรรเลงในบทเพลงอื่นๆ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

20-12-2021