การใช้เทคนิคการสอนบทสนทนาเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Main Article Content

กนกชญา หารธงชัย

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ โดย  การใช้เทคนิคการสอนบทสนทนาก่อนเรียนและหลังเรียน และศึกษาเจตคติของนักเรียนต่อการสอนการพูด ภาษาอังกฤษ โดยการใช้เทคนิคการสอนบทสนทนา


กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 35 คน  ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีสุ่มแบบกลุ่ม แบบแผนการวิจัยใช้ การวิจัยแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 12 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ และแบบวัดเจตคติต่อการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยการใช้เทคนิคการสอนบทสนทนา ดำเนินการวิจัย ใช้เวลา 8 สัปดาห์ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมเป็น 24 ชั่วโมง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x̅)  ค่าร้อยละ (%) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบทีแบบกลุ่มเดียว และการทดสอบทีแบบไม่อิสระ  ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้


  1. นักเรียนมีคะแนนความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ โดยคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนคิดเป็น 28.63 หรือร้อยละ 47.72 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนคิดเป็น 44.68 คะแนน หรือร้อยละ 74.90 นักเรียนมีความสามารถ ด้านการพูดภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 และสูงกว่าก่อนเรียน

  2. นักเรียนมีเจตคติต่อการสอนพูดภาษาอังกฤษ โดยการใช้เทคนิคการสอนบทสนทนา อยู่ในระดับสูง

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย