เผยแพร่แล้ว: 2022-06-26

ภูมิศาสตร์กับการระบาดของโควิด 19 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วิชญ์ จอมวิญญาณ์, ศริยา อินทสิน, ลภัสรดา อู่เจริญ

1

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเองบนพื้นฐานเกษตรอินทรีย์ จังหวัดหนองคาย

วารีรัฐ สังวงศ์, แดนวิชัย สายรักษา, รังสรรค์ สิงหเลิศ

152