การประเมินความเป็นไปได้ของนโยบายแบบมุ่งเป้าตามกรอบยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษาเขตพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564) ในจังหวัดเลย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 (ASSESSMENT OF POLICY FORMULATION FEASIBILITY AIMED AT THE STRATEGIC FRAMEWORK OF THE EDUCATIONAL DEVELOPMENT PLAN FOR THE BORDER AREA (A.D. 2017-2021) IN LOEI PROVINCE UNDER REGION EDUCATION OFFICE NO.10)

Main Article Content

ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย (Thirasak Uppamaiathichai)
ศิริพร ศรีจันทะ (Siriporn Srichantha)
อนุภูมิ คำยัง (Anuphum Kumyoung)
ชัยมงคล ปินะสา (Chaimongkol Pinasa)
สุภชัย จันปุ่ม (Supachai Janpum)

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของนโยบายแบบมุ่งเป้าตามกรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาเขตพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564) ในจังหวัดเลย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิดโดยการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากการเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา อาจารย์ผู้สอนในระดับอุดมศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคประชาชนเกี่ยวกับการศึกษา รวมจำนวน 18 คน เก็บรวบรวมข้อมูลจากการประชุมกลุ่มและการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยเสนอเป็นความเรียง พบว่า นโยบายแบบมุ่งเป้าตามกรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาเขตพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564) ในจังหวัดเลย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) พัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ และ 3) เสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย มีความเป็นไปได้ทุกด้านและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง


ASSESSMENT OF POLICY FORMULATION FEASIBILITY AIMED AT THE STRATEGIC FRAMEWORK OF THE EDUCATIONAL DEVELOPMENT PLAN FOR THE BORDER AREA (A.D. 2017-2021) IN LOEI PROVINCE UNDER REGION EDUCATION OFFICE NO.10


The Purpose of this study was to assess Policy formulation feasibility aimed at the strategic framework of the educational development plan for the border areas in the the period of (A.D. 2017-2021) in the Loei Province Regional Education Office No.10.The research instruments used in this study, include a Semi-Structured Interview and a Focus Group Discussion Technique. The study samples were randomly selected including education experts, university instructors, educational administrators, school administrators, teachers, educational personnel, and public sector personnel. The data analysis used content analysis and consisted of 3 aspects as follows: 1) The quality of education 2) the development of vocational skills for employment and 3) the enhancement of quality of life according to the philosophy of the sufficiency economy. The results were found to be feasible and applicable.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
(Thirasak Uppamaiathichai)ธ. อ., (Siriporn Srichantha)ศ. ศ., (Anuphum Kumyoung)อ. ค., (Chaimongkol Pinasa)ช. ป., & (Supachai Janpum)ส. จ. (2019). การประเมินความเป็นไปได้ของนโยบายแบบมุ่งเป้าตามกรอบยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษาเขตพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564) ในจังหวัดเลย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 (ASSESSMENT OF POLICY FORMULATION FEASIBILITY AIMED AT THE STRATEGIC FRAMEWORK OF THE EDUCATIONAL DEVELOPMENT PLAN FOR THE BORDER AREA (A.D. 2017-2021) IN LOEI PROVINCE UNDER REGION EDUCATION OFFICE NO.10). JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 21(4), 132-141. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/179558
Section
Research Articles

References

1. Macmillan, T. (1971). The Delphi Technique. Paper presented at the annual meeting of the California Junior Colleges Association Commission on Research and Development (3 May 1971), Monterey, California.
2. National Strategy (2018-2037). (2018, October 13). Royal Thai Government Gazette. Volume 135, Episode 82, pp. 1-71. [in Thai]
3. Office of the Basic Education Commission. (2012). Educational management guidelines for employment based on curriculum non-formal education, the basic education level B.E. 2551. Bangkok: Ministry of Education. [in Thai]
4. Office of the Education Council. (2017a). Research report thoroughness and equality of education management in Basic Education Institutions. Bangkok: Ministry of Education. [in Thai]
5. Office of the Education Council. (2017b). Educational development plan for region and province. Bangkok: Ministry of Education. [in Thai]
6. Office of the Nation Economic and Social Development Council. (2017). The Twelfth National Economic and Social Development Plan (2017-2021). Bangkok: The Prime Minister's Office. [in Thai]
7. Office of the Permanent Secretary Ministry of Education. (2016). Educational Development Plan of the Ministry of Education No. 12 (2017-2021). Bangkok: Ministry of Education. [in Thai]
8. Office of the Permanent Secretary Ministry of Education. (2017). Border Education Development Plan (2017-2021). Bangkok: Ministry of Education. [in Thai]
9. Pinasa, C., Uppamaiathichai, T., Kumyoung, A., Srichantha, S., & Janpum, S. (2019). Inspection policy formulation aimed at the strategic framework of education development plan the border area (2017- 2021) in Loei Province Region Education Office No.10. The 12th Srinakharinwirot University Research Conference (pp. 376-384). Bangkok: Faculty of Education Srinakharinwirot University. [in Thai]
10. The Prime Minister's Office. (2014). Policy Statement of the Council of Ministers. Bangkok: Cabinet and Royal Gazette Publishing Office. [in Thai]
11. Uppamaiathichai, T., Janpum, S., Srichantha, S., Kumyoung, A., & Pinasa, C. (2018). Policy formulation aimed at the strategic framework of education development plan the border area (2017-2021) in Loei Province Region Education Office No.10. The 2nd International Conference on Education and 5th National Conference on Education (pp. 90-94). Bangkok: Faculty of Education Srinakharinwirot University. [in Thai]