กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง กำหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (MATHEMATICAL LEARNING ACTIVITIES BASED ON CONSTRUCTIVIST THEORY ON LINEAR PROGRAMMING USING THE GEOMETER’S SKETCHPAD PROGRAM FOR MATHAYOMSUKSA 5 STUDENTS)

Main Article Content

วันซัลมา ปานากาเซ็ง (Wansalma Panakaseng)
อภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์ (Apisit Pakapongpun)
รักพร ดอกจันทร์ (Rakporn Dokchan)

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง กำหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 34 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องกำหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจ แบบแผนการวิจัยนี้เป็นแบบ One - Group Pretest - Posttest Design วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ดัชนีประสิทธิผล และ t - test for Dependent Samples ผลการวิจัย พบว่า
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง กำหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6136
2. ดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง กำหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP มีค่าเท่ากับ 0.6136
3. นักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง กำหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP อยู่ในระดับมากขึ้นไป


MATHEMATICAL LEARNING ACTIVITIES BASED ON CONSTRUCTIVIST THEORY ON LINEAR PROGRAMMING USING THE GEOMETER’S SKETCHPAD PROGRAM FOR MATHAYOMSUKSA 5 STUDENTS


The purposes of this research were to study the effect of mathematical learning activities based on constructivist theory using The Geometer’s Sketchpad program (GSP) on “Linear Programming” for learning achievement and the satisfaction to the mathematical learning activities of Mathayomsuksa 5 students. The sample consisted of 34 students of Kanarassadornbamroong Yala school in second semester of 2015 academic year. They were selected by cluster sampling. The research instruments included Learning Management Plans based on Constructivist theory using The Geometer’s Sketchpad program, learning achievement test and a satisfaction questionnaire. The One - Group Pretest - Posttest Design was used for this study. Percentage, effectiveness index and t - test for Dependent Samples were used to analyze the data.
The results of the research were as follows:
1. Mathematical learning achievement for Mathayomsuksa 5 students after attending learning activities based on Constructivist theory using The Geometer’s Sketchpad program on “Linear Programming” was higher than 60% criterion statistically significance at .05 level.
2. The effectiveness index for Mathayomsuksa 5 students after attending learning activities based on Constructivist theory using The Geometer’s Sketchpad program on “Linear Programming” was 0.6136.
3. The satisfaction of Mathayomsuksa 5 students to the mathematical learning activities based on Constructivist theory on “Linear Programming” using The Geometer’s Sketchpad program were at a high level or above.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
(Wansalma Panakaseng)ว. ป., (Apisit Pakapongpun)อ. ภ., & (Rakporn Dokchan)ร. ด. (2018). กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง กำหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (MATHEMATICAL LEARNING ACTIVITIES BASED ON CONSTRUCTIVIST THEORY ON LINEAR PROGRAMMING USING THE GEOMETER’S SKETCHPAD PROGRAM FOR MATHAYOMSUKSA 5 STUDENTS). JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 21(1), 208-219. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/70362
Section
Research Articles

References

Bannajong, C. (2010). Results of using online lessons based on constructivism theory entitled probability in mathematics subject for Matthayomsuksa 5 students (Master thesis). Nakhon Ratchasima: Nakhon Ratchasima Rajabhat University. [in Thai]
Boonsamorn, N. (2007). Comparisons of mathematics achievement, spatial abilities and mathematics attitudes of Mathayomsuksa 4 students using the Geometer’s Sketchpad Program and the conventional teaching approach (Master thesis). Maha Sarakham: Mahasarakham University. [in Thai]
Boonthiem, S. (2010). A development of instructional activities on conic sections based on the Geometer’s Sketchpad Program (GSP) (Master thesis). Maha Sarakham: Mahasarakham University. [in Thai]
Fongjangvang, S. (2008). Comparison of spatial ability and mathematics learning achievement on two and three dimensional geometric figures by Mathayomsuksa 1 students using the GSP Program and general teaching (Master thesis). Phitsanulok: Pibulsongkram Rajabhat University. [in Thai]
IPST. (2012). Professional mathematics teacher, the path to success. Bangkok: 3-Q media. [in Thai]
Keawboonreung, S. (2012). Comparisons of mathematics learning achievement entitled linear equations, problem solving, and satisfaction on mathematics learning of Mathayomsuksa 6 students between using Geometer’s Sketchpad Program and the conventional approach (Master thesis). Maha Sarakham: Mahasarakham University. [in Thai]
Klomim, K. (2014). A development of learning model based on constructivist theory of a scaffolding to enhance on mathematic problem solving skill for lower for Mattayomsuksa 1. Journal of Education Naresuan University, 16(2), 129 - 139. [in Thai]
Lester, M. (1996). The effects of the geometer’s sketchpad software on achievement of geometric knowledge of high school geometry students. Dissertation Abstracts International, 57(6), 2343 - A.
Nakornprai, S. (2011). The development of learning activities emphasizing mathematical process skills concept of constructivism on fraction for Prathomsuksa 5 students (Master thesis). Khon Kaen: Khon Kaen University. [in Thai]
Pareepan, S. (2010). Development of mathematical learning activities based on constructivism entitled “Surface Area and Volume” for Mathayomsuksa 3 (Master thesis). Sakon Nakhon: Sakon Nakhon Rajabhat University. [in Thai]
Pattanaolan, C. (2013). The development of E-Learning program in accordance with constructivism theory to promote the ability to solve mathematic problems for Prathomsuksa 3 students (Master thesis). Bangkok: King Mongkut's University of Technology Thonburi. [in Thai]
Pimsai, P. (2008). The development of lesson program on two and three dimensional geometric figures by Mathayomsuksa 1 students using the GSP Program (Master thesis). Maha Sarakham: Mahasarakham University. [in Thai]
Pooprasert, S. (2009). Results of Using the Geometer’s Sketchpad (GSP) laboratory lesson focusing on connection skills geometry, mathematics learning substance group for Prathomsuksa 6 students (Master thesis). Lopburi: Thep Satri Rajabhat University. [in Thai]
Suwanprasert, B. (2001). The development of curriculum student-centered. Chiang Mai: Sangsilp Printing. [in Thai]
Thannamtip, T. (2012). Effect of learning activities using inquiry method on circle by using the Geometer’s Sketchpad Program for Mathayomsuksa three students at Yothinburana School, Bangkok (Master thesis). Bangkok: Kasetsart University. [in Thai]
Tonseenon, S. (2011). Comparisons of mathematics achievement on exponential function and logarithmic function for Mathayomsuksa 5 students using cooperative learning technique: Student Team Achievement Division (STAD) activities by the Geometer’s Sketchpad (GSP) and the conventional teaching approach (Master thesis). Maha Sarakham: Mahasarakham University. [in Thai]
Wongrattana, C. (2007). Technique of using statistics for research. Nonthaburi: Taineramitkij Interprogressive. [in Thai]