การพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดกลุ่มศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ท่าสองคอน-แก่งเลิงจาน (EXTENDED CURRICULUM DEVELOPMENT FOR IMPROVING CRITICAL THINKING SKILLS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS UNDER THE JURISDICTION OF THA SONG KHON EDUCATIONAL QUALITY DEVELOPMENT CENTER, KAENG LOENG CHAN)

Main Article Content

ดนิตา ดวงวิไล (Dhanita Doungwilai)
สุขิริณณ์ อามาตย์บัณฑิต (Sukirin Amadbundit)
อัฐพล อินต๊ะเสนา (Autthapon Intasena)

Abstract

การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดกลุ่มศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าสองคอน-แก่งเลิงจาน 2) พัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนให้ได้ตามเกณฑ์ร้อยละ 70 3) ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของการคิดวิเคราะห์ และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยหลักสูตรสาระเพิ่มเติมที่สร้างขึ้น กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดกลุ่มศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าสองคอน-แก่งเลิงจาน จำนวน 8 โรงเรียน มีทั้งหมด 16 ห้อง รวมนักเรียนทั้งสิ้น
157 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หลักสูตรสาระเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวนชั้นละ 30 ข้อ แบบวัดความพึงพอใจชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ จำนวน 15 ข้อ สถิติที่นำมาใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้
1. คุณภาพของหลักสูตรสาระเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดกลุ่มศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าสองคอน-แก่งเลิงจาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.72 จากคะแนนเต็ม 3 แสดงว่าหลักสูตรมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด
2. ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดกลุ่มศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าสองคอน-แก่งเลิงจาน ที่เรียนด้วยหลักสูตรสาระเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 72.67 และ72.92 ตามลำดับ เป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ตั้งไว้
3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากการเรียนด้วยหลักสูตรสาระเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์ สังกัดกลุ่มศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าสองคอน-แก่งเลิงจาน มีค่าเท่ากับ 0.55 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 55 และค่าดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.54 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 54
4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนด้วยหลักสูตรสาระเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์ มีความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ 2.58 อยู่ในระดับมากที่สุด


EXTENDED CURRICULUM DEVELOPMENT FOR IMPROVING CRITICAL THINKING SKILLS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS UNDER THE JURISDICTION OF THA SONG KHON EDUCATIONAL QUALITY DEVELOPMENT CENTER, KAENG LOENG CHAN
The purposes of the research were 1) to develop quality additional curriculum for reinforcing analytical thinking in Prathomsuksa students, in jurisdiction of Tha Song Khon-Khaeng Leung Chan Educational Quality Development Center, 2) to increase students’ analytical thinking up to 70 percent according to the criteria, 3) to study analytical thinking effectiveness index, and 4) to study students’ satisfaction toward the course 157 Prathomsuka 3 and Prathomsuksa 6 students,16 classes from 8 schools in jurisdiction of Tha Song Khon-Khaeng Leung Chan Educational Quality Development Center were chosen using purposive sampling. Instruments used in the research were 1) additional curriculum for reinforcing analytical thinking in Prathomsuksa students, and 2) analytical thinking multiples choices test, 30 items for each class and 3) 3 levels satisfaction rating scale, 15 items in total. Statistics used in the research were 1) percentage, 2) average, and 3) standard deviation. The results showed that:
1. Additional curriculum for reinforcing analytical thinking in Prathomsuksa students, in jurisdiction of Tha Song Khon - Khaeng Leung Chan Educational Quality Development Center had average quality of 2.72 in totally 3.00 according to the professionals indicating that the curriculum had the highest quality.
2. Analytical thinking efficiency of Prathomsuksa 3 and Prathomsuksa 6 after learning with additional curriculum for reinforcing analytical thinking in Prathomsuksa students, in jurisdiction of Tha Song Khon-Khaeng Leung Chan Educational Quality Development Center had reached 72.67 and 72.92, which meet the criteria.
3. The effectiveness index of Prathomsuksa 3 after learning with additional curriculum for reinforcing analytical thinking in Prathomsuksa students, in jurisdiction of Tha Song Khon - Khaeng Leung Chan Educational Quality Development Center had reached 0.55 indicating that students had 55%academic development. The effectiveness index of Prathomsuksa 6 had reached 0.54 showing that students had 54% academic development.
4. Prathomsuksa 3 and Prathomsuksa 6 students had average satisfaction toward additional curriculum for reinforcing analytical thinking of 2.58, which is the highest level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
(Dhanita Doungwilai)ด. ด., (Sukirin Amadbundit)ส. อ., & (Autthapon Intasena)อ. อ. (2018). การพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดกลุ่มศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ท่าสองคอน-แก่งเลิงจาน (EXTENDED CURRICULUM DEVELOPMENT FOR IMPROVING CRITICAL THINKING SKILLS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS UNDER THE JURISDICTION OF THA SONG KHON EDUCATIONAL QUALITY DEVELOPMENT CENTER, KAENG LOENG CHAN). JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 21(1), 75-92. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/73910
Section
Research Articles

References

Chaiyasorn, P. (2008). The development of reading skill, analytical thinking and writing Thai language by tales of Prathomsuksa 1 Ban Lao School, Lam Pang Province (Independent study). Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat University. [in Thai]
Chaywiwat, A. (2008). The curriculum development skills in the critical thinking for the student of Prathomsuksa 6 (Doctoral dissertation). Nakhon Ratchasima: Vongchavalitkul University. [in Thai]
Commission of National Education. (2012). National Education Plan (2002-2016). Bangkok: Prikwarn Graphic. [in Thai]
Hlimchareon, S. (2009). The development courses to promote creativity for students of grade two (Prathomsuksa 4-6) (Master thesis). Bangkok: Srinakharinwirot University. [in Thai]
Kanchanakuha, K. (2005). Use of printed Materials to develop analytical think ability of Prathomsuksa 3 students (Independent study). Chiang Mai: Chiangmai University. [in Thai]
Ministry of Education. (2008). The core curriculum for basic of education 2008. Bangkok: The Agricultural Cooperative Federation of Thailand. [in Thai]
Palapol, S. (2006). The study of learning outcomes group learning Thai language emphasize on reading and critical thinking and writing of Prathomsuksa 3 (Master thesis). Khon Kaen: Khon Kaen University. [in Thai]
Singhakul, R. (2007). The intervention activities practice thinking basic skills in teaching that effect to analysis ability of students Prathomsuksa 1 (Master thesis). Lampang: Rajabhat Lampang University. [in Thai]
Utranan, S. (2012). Basic principles and curriculum development. Bangkok: Mitrasiam. [in Thai]
Wongyai, V. (1982). Curriculum development and the new Teaching. Bangkok: Odean Store. [in Thai]
Yodket, P. (2007). The development training book of Thai language to develop analyze ability of Prathomsuksa 3 (Master thesis). Phitsanulok: Rajabhat Phibulsongkram University. [in Thai]