การศึกษาทักษะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 (A STUDY OF ADMINISTRATIVE SKILLS OF THE SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER KAMPHAENGPHET PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2)

Main Article Content

มณีรัตน์ พรรณพุ่มพฤกษ์ (Maneerat Phanphumphruek)
จิติมา วรรณศรี (Jitima Wannasri)

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาทักษะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 จำแนกตามตำแหน่งและระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 145 คน สุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการเลือก แบบเจาะจง และครูผู้สอน สุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย จำนวน 145 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 290 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ ค่าที (t-test independent) ผลการศึกษา พบว่า 1) ทักษะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 จำแนกตามตำแหน่ง พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และจำแนกตามระดับการศึกษา พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และปริญญาตรีขึ้นไป มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05


การศึกษาทักษะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2


This research aimed to 1) To study the administrators skills under Kamphaengphet Primary Educational Service Area Office 2, and 2) to compare the administrators skills in Kamphaengphet Primary Educational Service Area Office 2 classified by position and education. The sample consisted of 290; that is 145 school administrators and teachers. The administrators selected by Purposive sampling. The teachers selected by simple random sampling. Data were analyzed by percentage, mean, standard deviation and analyzed by t-test independent. The study found that: 1) The administrators skills under Kamphaengphet Primary Educational Service Area Office 2 overall skills were at a high level. 2) The comparison of administrators skills under Kamphaengphet Primary Educational Service Area Office 2 that classified by position was not significantly different and classified by education levels with statistical significant at 0.05 level.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
(Maneerat Phanphumphruek)ม. พ., & (Jitima Wannasri)จ. ว. (2018). การศึกษาทักษะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 (A STUDY OF ADMINISTRATIVE SKILLS OF THE SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER KAMPHAENGPHET PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2). JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 21(1), 172-182. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/84154
Section
Research Articles

References

Phadungwiang, T. (2008). Needs for the development of administrative skills of school administrators under the jurisdiction of Educational Service Area Office of Amnat Charoen (Master thesis). Ubon Ratchathani: Ubon Ratchathani Rajabhat University. [in Thai]
Sairam, B. (2014). The 21st century school administrator skills. Retrieved October 8, 2016, from https://www.gotoknow.org/posts/565807 [in Thai]
Keawchua, P. (2009). The administrators’ managerial skill of the school administrator attached to Ubon Ratchathani offices of Education Service Areas 3 (Master thesis). Ubon Ratchathani: Ubon Ratchathani Rajabhat University. [in Thai]
Sanongphan, P. (2014). The 21st century school administrator skills under the Office of Udonthani Primary Educational Service Area 3 (Master thesis). Khon Kaen: Khon Kaen University. [in Thai]
Dusadee, S. (2009). Administrative skill the school administrators in Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area Office 3 (Master thesis). Ratchaburi: Muban Chombueng Rajabhat University. [in Thai]
Rattnoy, S. (2009). The relationships between administrative skills and school-based management of school principal under the Office of Samut Prakan Educational Service Area 2 (Master thesis). Bangkok: Srinakharinwirot University. [in Thai]
Kinaras, S. (2011). Administrative skills of the school administrators based on teachers’ opinions in schools under jurisdiction 0f Pattani Primary Educational Service Area 2 (Master thesis). Hat Yai: Hatyai University. [in Thai]
Noppharat, S., & Wannasri, J. (2010). The creative thinking development model of basic educational institution principals. Journal of Education Naresuan University, 12(3), 1-17. [in Thai]
Koonaek, U. (2011). The administrator skills of administrators affecting school supervision in Kachanaburi Educational Service Area 1 (Master thesis). Bangkok: Silpakorn University. [in Thai]
Pholraksa, A. (2013). The administration skill of the administrators in basic educational school under the Office of Khon Kaen Primary Educational Service Area 2 (Master thesis). Bangkok: Mahachulalongkorntajavidyalaya University. [in Thai]

Most read articles by the same author(s)