การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการทำงานกลุ่ม และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคเกมกลุ่มแข่งขัน (TGT) กับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (THE COMPARISON OF LEARNING ACHIEVEMENT, TEAMWORK SKILLS, AND ATTITUDES TOWARD SCIENCE ON “NERVOUS SYSTEM AND SENSORY ORGAN” FOR GRADE 10 STUDENTS BETWEEN INQUIRY LEARNING METHOD (7E) WITH COOPERATIVE LEARNING METHOD TGT TECHNIQUE AND INQUIRY LEARNING METHOD (7E))

Main Article Content

เจนจิรา สีนวล (Janejira Seenuan)
เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์ (Chade Sirisawat)
นพมณี เชื้อวัชรินทร์ (Nopmanee Chauvatcharin)

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการทำงานกลุ่ม และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคเกมกลุ่มแข่งขัน (TGT) และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการทำงานกลุ่ม และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคเกมกลุ่มแข่งขัน (TGT) กับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีราชา จำนวน 2 ห้องเรียน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคเกมกลุ่มแข่งขัน (TGT) แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา แบบประเมินทักษะการทำงานกลุ่ม และแบบประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคเกมกลุ่มแข่งขัน (TGT) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการทำงานกลุ่ม และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


THE COMPARISON OF LEARNING ACHIEVEMENT, TEAMWORK SKILLS, AND ATTITUDES TOWARD SCIENCE ON “NERVOUS SYSTEM AND SENSORY ORGAN” FOR GRADE 10 STUDENTS BETWEEN INQUIRY LEARNING METHOD (7E) WITH COOPERATIVE LEARNING METHOD TGT TECHNIQUE AND INQUIRY LEARNING METHOD (7E)

This research aimed to compare learning achievement, teamwork skills and attitudes towards science on nervous system and sensory organ between pre-test and post-test of grade 10 students using inquiry learning method (7E) with cooperative learning method TGT technique and compared learning achievement, teamwork skills and attitudes towards science of grade 10 students who had been taught by using inquiry learning method (7E) with cooperative learning method TGT technique and inquiry learning method (7E). The participants were two classes of grade 10 students from Sriracha school using cluster random sampling technique. The research instruments included inquiry learning method (7E) with cooperative learning method TGT technique lesson plans, inquiry learning method (7E) lesson plans, a Biology learning achievement test, teamwork skills scale, and attitudes towards science scale. The research results revealed that the students who were taught by using the inquiry learning method (7E) with cooperative learning method TGT technique had learning achievements, teamwork skills and attitudes towards science post-test scores higher than their pre-test scores also higher than the scores of the students who had been taught only using the inquiry learning method (7E) at the .05 level of significantly (p < .05).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
(Janejira Seenuan)เ. ส., (Chade Sirisawat)เ. ศ., & (Nopmanee Chauvatcharin)น. เ. (2019). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการทำงานกลุ่ม และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคเกมกลุ่มแข่งขัน (TGT) กับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (THE COMPARISON OF LEARNING ACHIEVEMENT, TEAMWORK SKILLS, AND ATTITUDES TOWARD SCIENCE ON “NERVOUS SYSTEM AND SENSORY ORGAN” FOR GRADE 10 STUDENTS BETWEEN INQUIRY LEARNING METHOD (7E) WITH COOPERATIVE LEARNING METHOD TGT TECHNIQUE AND INQUIRY LEARNING METHOD (7E)). JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 21(4), 107-120. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/92077
Section
Research Articles

References

1. Booriboon, J. (2016, 18 January). Senior professional level teachers. Interview. [in Thai]
2. Eisenkraft, A. (2003). Expanding the 5E Model a proposed 7E Model emphasizes transfer of learning and the importance of eliciting prior understanding. The Science Teacher, 70(6), 56-59.
3. Hassako, T. (2015). The study groups behavior using the blended learning and team games tournament cooperative learning for students in enrichment science class of mathayomsuksa 4 students Borabuwittayakham School (Master thesis). Maha Sarakham: Mahasarakham University. [in Thai]
4. Khammani, T. (2015). Pedagogy: Knowledge for effective learning process (19th ed.). Bangkok: Dansutha printing. [in Thai]
5. Kranjanarakpong, S. (2004). Innovative learning series 29 techniques for organizing various learning activities: Cooperative learning. Bangkok: Suweeriyasan. [in Thai]
6. National Institute of Educational Testing Service. (2015). O-net announcement and report system. Retrieved February 22, 2019, from https://www.niets.or.th/ [in Thai]
7. Office of the Council of Education Ministry of Education. (2009). Research report the image of Thai education in the future 10-20 years. Bangkok: Pimdee Printing. [in Thai]
8. Office of the Council of Education Ministry of Education. (2015). The learning reform project (2014-2017) "Reflects the problems and solutions to the problems of Thai education reform”. Bangkok: 21st Century. [in Thai]
9. Putchanhom, D., Srisanyong, S., &Sirisawat, C. (2016). The effects of learning activities by using 7E learning cycle on force and Newton’s law of motion for developing creative thinking in Mathayomsuksa 4 students. Journal of education Naresuan university, 18(4), 210-222. [in Thai]
10. Ruangkajorn, T. (2011). Science for quality of life. Songkhla: Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University. [in Thai]
11. Sinthapanon, S. (2015). Learning management of new age teachers to improve 21st century learning skills. Bangkok: Partnership 9119 Technique Printing. [in Thai]
12. Symons, S., et al. (2008). Improving student engagement and achievement through the use of teams-games-tournament. Leadership for learning journal, 10, 14.
13. The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology. (2011). Teacher's guide to Biology book 3, Matayomsuksa 4-6. Bangkok: Printing House Ladprao. [in Thai]
14. Wiangwalai, S. (2013). Learning management. Bangkok: OS Printing House. [in Thai]
15. Worakham, P. (2009). Education research. Mahasarakham: Faculty of Education, Mahasarakham Rajabhat University. [in Thai]
16. Yamprakhon, S. (2012). The development of learning achievement in Ecosystem units and attitude towards science for grade 9 students integrated with cooperative learning using team game tournament technique (Independent study). Ubonratchathani: Ubonratchathani University. [in Thai]
17. Yokubon, N. (2012). To teach thinking with scientific mind. Nonthaburi: Book Point. [in Thai]

Most read articles by the same author(s)