วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กำหนดออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ มีวัตถุประสงค์เพื่อพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใน 6 สาขาวิชา ได้แก่ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และนิติศาสตร์ ทั้งจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและผู้เขียนจากหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นการเผยแพร่และส่งเสริมการนำผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป

การพิจารณาบทความ

 1. ผู้นิพนธ์ส่งบทความในระบบวารสารออนไลน์ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/hsudru เมื่อส่งสำเร็จผู้นิพนธ์จะได้รับอีเมล์แจ้งว่าส่งบทความเรียบร้อยแล้ว
 2. กองบรรณาธิการพิจารณากลั่นกรองบทความ บทความที่ผ่านการพิจารณาจะถูกส่งต่อเพื่อประเมิน และบทความที่ไม่ผ่านการพิจารณาจะถูกปฏิเสธการตีพิมพ์ (Reject)
 3. บทความที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากกองบรรณาธิการ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ บทความละ 3,500 บาท โดยโอนผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาถนนอุดรดุษฎี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บัญชีเลขที่ 981-6-89204-9
  ทั้งนี้ ในการเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 4. กรองบรรณาธิการพิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินบทความ (Peer Review) อย่างน้อยบทความละ 3 ท่าน (double-blinded) โดยมีการปกปิดข้อมูลผู้ประเมินบทความและผู้นิพนธ์
 5. แจ้งผลการประเมินบทความให้ผู้นิพนธ์ทราบ
  5.1  ผลการประเมิน “ผ่าน” บทความของท่านจะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ หลังจากมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมตามคำแนะนำของผู้ประเมินบทความ
  5.2  ผลการประเมิน “แก้ไขและประเมินใหม่” บทความของท่านจะต้องเข้าสู่กระบวนการประเมินใหม่อีกครั้ง หลังจากมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมตามคำแนะนำของผู้ประเมินบทความ
  5.3  ผลการประเมิน“ไม่ผ่าน” บทความของท่านจะไม่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์
 6. กองบรรณาธิการตรวจสอบความถูกต้องของบทความ ตรวจพิสูจน์อักษร ตรวจบทคัดย่อภาอังกฤษ และออกหนังสือตอบรับการตีพิมพ์ในวารสาร พร้อมแจ้งผลตอบรับการตีพิมพ์ให้ผู้นิพนธ์ทราบ โดยทุกขั้นตอนสามารถดูได้ในระบบที่ผู้นิพนธ์ได้ลงทะเบียนไว้กับวารสาร
 7. ตีพิมพ์เผยแพร่บทความในรูปแบบ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) https://so06.tci-thaijo.org/index.php/hsudru


กำหนดการเผยแพร่   
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีกำหนดการเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ
          ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน (กำหนดออกเดือนมิถุนายน)
          ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม (กำหนดออกเดือนธันวาคม)