บรรณาธิการ

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม จำรัสพันธุ์                      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ

       ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ                              มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

       ศาสตราจารย์ พล.ต.ท.หญิง ดร.นัยนา  เกิดวิชัย           โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน

       ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์                สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา

       รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์  สิมารักษ์                       มหาวิทยาลัยขอนแก่น     

       รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร                  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

       รองศาสตราจารย์ ดร.กัลปพฤกษ์  ผิวทองงาม              มหาวิทยาลัยขอนแก่น

       รองศาสตราจารย์ ดร.กฤติกา  แสนโภชน์                   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

       รองศาสตราจารย์ ดร.สืบชาติ  อันทะไชย                   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์  จันทรประภาเลิศ        มหาวิทยาลัยบูรพา

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิศรา  ธัญสุนทรสกุล            มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬามาศ  จันทร์ศรีสุคต           มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

       ดร.สุภัทรา วันเพ็ญ                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี