Announcements

การปรับค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (พ.ศ. 2565)

2022-05-09

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ

1. ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บทความละ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดังประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2. การชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ จะชำระเมื่อบทความ ผ่านการกลั่นกรอง” จากกองบรรณาธิการ คณะทำงานจะแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ให้ผู้นิพนธ์ทราบทางอีเมล์
3.การชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นั้น บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของผู้ประเมิน อย่างน้อย 3 ท่าน และกองบรรณาธิการ ซึ่งบทความต้องมีผลการพิจารณา “ผ่าน”

หมายเหตุ: วารสารฯ จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความดังกล่าว ไม่ว่าในกรณีใดๆ

การเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2021-02-25

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ

  1. ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บทความละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ดังประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  2. การชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ จะชำระเมื่อบทความ ผ่านการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการ คณะทำงานจะแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ให้ผู้นิพนธ์ทราบทางอีเมล์
  3. 3. การชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นั้น บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของผู้ประเมิน อย่างน้อย 2 ท่าน และกองบรรณาธิการ ซึ่งบทความต้องมีผลการพิจารณา “ผ่าน”

หมายเหตุ: วารสารฯ จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความดังกล่าว ไม่ว่าในกรณีใดๆ

เปิดรับบทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 9

2020-02-27

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีที่ 9 โดยกำหนดจัดพิมพ์ออกเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) ของทุกปี

ผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567

2020-02-27

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 จากผลการประเมิน วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ถูกจัดให้เป็น วารสารกลุ่มที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 ธันวาคม 2567

เปิดรับบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร

2019-02-20

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัย เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีที่ ๘ โดยกำหนดจัดพิมพ์ออกเผยแพร่ ปีละ ๒ ฉบับ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มิถุนายน) ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม)  ของทุกปี