ติดต่อ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์: 042-211040 ต่อ 1702 โทรสาร: 042-241586
เว็บไซต์: https://rdi.udru.ac.th อีเมล์: udrujournal@udru.ac.th

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผศ.ดร.อุดม จำรัสพันธุ์
บรรณาธิการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ 042-211040 ต่อ 1702

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

อภิเดช อภิพัฒน์ภาดุล
เบอร์โทรศัพท์ 042-211040 ต่อ 1702