การสังเคราะห์งานวิจัยด้านการจัดการสารสนเทศ

Main Article Content

ภาวิณี แสนชนม์
น้ำทิพย์ วิภาวิน

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะงานวิจัยด้านการจัดการสารสนเทศองค์กร ในประเทศไทย ที่ตีพิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2558 จำนวน 8 เรื่อง จากวารสารวิชาการและฐานข้อมูลงานวิจัย Thai Digital Collection โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลเป็นเครื่องมือในการวิจัย ตามกรอบการสังเคราะห์วิจัยมี 4 ประเด็น ได้แก่ วัตถุประสงค์งานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ปัญหาการจัดการสารสนเทศ และปัจจัยสำคัญในการจัดการสารสนเทศ


ผลการวิจัยพบว่า วัตถุประสงค์ของงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับแนวทาง
การจัดการสารสนเทศ รองลงมาได้แก่ สภาพ และปัญหาการจัดการสารสนเทศ ระเบียบวิธีวิจัยส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยแบบผสมผสาน และเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้การวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อสรุปและอภิปรายผล ปัญหาที่พบในการวิจัยส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านสารสนเทศ ที่ไม่เป็นปัจจุบัน รองลงมาได้แก่ ปัญหาในการบริหารจัดการ เกี่ยวกับองค์กรขาดนโยบายและการวางแผน การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ
ส่วนปัจจัยสำคัญในการจัดการ


สารสนเทศ ได้แก่ กระบวนการจัดการสารสนเทศ เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และประมวลผล การเก็บรักษา และการนำเสนอ รองลงมาได้แก่การบริหารจัดการสารสนเทศ เช่น มีการกำหนดนโยบายและแผนให้ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และต้องมีบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการสารสนเทศ
มีงบประมาณในการดำเนินงาน มีคู่มือเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

Boonyakanchana, C. (2014). Local information management. Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open University. (in Thai).
ฉวีลักษณ์ บุญยะกาญจน. (2557). การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น. นนทบุรี: มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช.

Chaichuay, W. (2015). The Guidelines for textiles collection information management in Ubonratchathani national museum. Nakhon Pathom: Silpakorn University. (in Thai).
วิศปัตย์ ชัยช่วย. (2558). แนวทางการจัดการสารสนเทศคลังสะสมผ้าในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอุบลราชธานี. นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปกร.

Chantaranate, T. (2010). Guidelines for improving information technology system for Rayong Provincial Administration Organization. Thesis, Master of Public Administration in Local Government, Khon Kaen University.
ธัญลักษณ์ จันทรเนตร. (2553). แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง.วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย ขอนแก่น.

Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2007). Designing and Conducting Mixed Methods Research. 2nd ed. Thousand Oaks, Ca: Sage Publications.

Duff, A. S. (1997). Some post-war models of the information chain. Journal of Librarianship and Information Science, 29(4), 179-187.

Injeen, J., & Aiemchai, K. (2012). The Participation of Tung Ton Sri Community Members in Planning Solutions for Health Problems. Nursing Journal of the Ministry of Public Health, 22(1), 1- 10. (in Thai).
จันทร์จิรา อินจีน และ กนกวรรณ เอี่ยมชัย. (2555). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยบ้านทุ่งต้นศรี ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 22(1), 1- 10.

Janjam, J., & Onrit, N. (2013). The Development of Information Systems to use in Internal Quality Assurance of Education, Faculty of Art and Lanna Architecture. Research Report, Rajamangala University of Technology Lanna Changmai. (in Thai).
จิรฉัตร จันทร์แจ่ม และน้ำฝน อุ่นฤทธิ์. (2556). แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมล้านนา. รายงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพเชียงใหม่.

Jirutthitipong, P. (2009). Studies of the Results of 6 Decades of Plants Development Project Conduction Case Study: Chiangrai Highland Agricultural Extension Center. Master of Business Administration, Chiangrai Rajabhat University. (in Thai).
พิมพ์พิศา จิรัษฐิติพงศ์. (2552). การศึกษาผลการดำเนินงานของโครงการ 6 ทศวรรษพัฒนาพฤกษาพรรณ กรณีศึกษา: ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. เชียงราย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

Kaye, D. (1995). The importance of information. Management Decision, 33(5), 5 – 12.

Ketwong, A. (1998). Principles and techniques of planning. Bangkok: Thammasat Printing house. (in Thai).
อนันต์ เกตุวงศ์. (2541). หลักและเทคนิคการวางแผน. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์.

Loungmanee, W. (2002). Management of Local Wisdom Information of Village Scholar Networks in the Northeast. Master of Arts, Library and Information Science, Khon Kaen University. (in Thai).
วราภรณ์ หลวงมณี. (2545). การจัดการสารสนเทศภูมิปัญญาชาวบ้านของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านภาคอีสาน. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

Nakaprawing, P. (2007). Effectiveness in using information technology for working of central officials in department of Agricultural Extension. Thesis, Master of Arts, Social Science for Development, Chandrakasem Rajabhat University. (in Thai).
พัชรินทร์ นาคะประวิง. (2550). ประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง กรมส่งเสริมการเกษตร. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.

Ngamvichaikit, A. (2015). Mixed Methods Approach: Qualitative and Quantitative Research Design. Modern Management Journal, 13(1), 1-12. (in Thai).
อโณทัย งามวิชัยกิจ. (2558). การวิจัยแบบผสมผสานเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ. วารสารการจัดการสมัยใหม่, 13(1), 1-12.

Nontachit, W., Pornpontam, B., Jirakraisiri, P., & Boonratanamaitree A. (2014). Relationship between Information Management and Hospital Accreditation. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 9(2), 42-53. (in Thai).
วัฒนา นนทชิต, เบญจ์ พรพลธรรม, พลศักดิ์ จิรไกรศิริ และอำนวย บุญรัตนไมตรี. (2557). ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการสารสนเทศกับการรับรองมาตรฐานของโรงพยาบาล. วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์, 9(2), 42-53.

Piluk, P. (2007). A Model of Information Management for Kampangdin Subdistrict Administrative Organization, Amphoe Samngam District Phichit Province. Thesis, Master of Arts, Study Development Strategy, Pibulsongkram Rajabhat University. (in Thai).
ภาณุพันธุ์ พิลึก. (2550). แนวทางการจัดการสารสนเทศของเทศบาลตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.

Pungpothong, W. (2008). Participation in the Development Planning Process of the Sub-district Administrative Organizations in Muang District, Ratchaburi Province. Thesis, Master of Arts, Muban Chombueng Rajabhat University. (in Thai).
วิรัตน์ พี่งโพธิ์ทอง. (2550). การมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านจอมบึง.

Rattanasamaharn, S. (2010). Approaches for developing the information system for supporting the management of Patong Municipality, Phuket Province. Thesis, Master of Public Administration in Local Government, Khon Kaen University. (in Thai).
สุภัทร รัตนสมาหาร. (2553). แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต. วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัย ขอนแก่น.

Soontarawong, P., Kabmala, M., & Kabmala, S. (2003). Information management of tumbol administration in Chiang Mai province. Research Report, Maejo University. (in Thai)
พิทยา สุนทราวงศ์, มาลี กาบมาลา และสมาน กาบมาลา. (2546). การจัดการสารสนเทศสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลของจังหวัดเชียงใหม่. รายงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.

Srisa-an, W. (2014). Education Policies Planning and Quality Development. Nonthaburi: The Office of the University Press Sukhothai Thammathirat Open University. (in Thai).
วิจิตร ศรีสอ้าน. (2557). นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Srisa-at, B. (2011). Preliminary research. 9th ed. Bangkok: suweeriyasan. (in Thai).
บุญชม ศรีสะอาด. (2554). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพมหานคร: สุวีริยาสาส์น.

Surangkul, S. (2010). Guidelines for Archives Management in Higher Educational Institues: A Case Study of Khon Kaen University. Thesis, Master of Arts, Information Management, Khon Kaen University. (in Thai).
สุชาดา สุรางศ์กุล. (2553). แนวทางการจัดการสารสนเทศจดหมายเหตุในสถาบันอุดมศึกษา: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

Tangtarkulpisan, V. (2010). Currents status and trends of it usage in warehousing and freight forwarding businesses in Thailand. Thesis, Master of Science, Mahidol University. (in Thai).
วรินทร์พร ตังตระกูลไพศาล. (2553). สถานะปัจจุบันและแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจคลังสินค้าและตัวแทนขนส่งสินค้าในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล.

Theantada, P. (2000). A Study of the Community Participation in Local Curriculum Development at the Elementary Education Level in Schools Accreditted with the Educational Quality Standards Under the Office of Private Education Commission in Bangkok Metropolis. Thesis, Master of Education, Chulalongkorn University. (in Thai).
พจนา เทียนธาดา. (2543). การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ในระดับประถมศึกษาของโรงเรียน ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Thongprasri, P. (2007). A Survey of Usage of Information Technology in Thai Construction Contractors. Thesis, Master of Technical Education, Rajamangala University of Technology Thanyaburi. (in Thai).
พัลลภ ทองประศรี. (2554). การสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรผู้รับเหมา ก่อสร้างไทยปทุมธานี. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

Tiabsungnoen, P. (2009). Problems of and Solutions to Management for the Information Systems for the Educational Institutes under Nakhon Ratchasima Educational Service Area Office 4. Thesis, Master of Education, Saint John's University. (in Thai).
ปัญญา เทียบสูงเนิน. (2552). ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการสารสนเทศทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอนห์.

Tumnanchit, B., & Pantrakool, S. (2014). Development Guideline for Information System Management in Libraries in Lab Schools Project in Thailand. Research Report, Suan Dusit Rajabhat University. (in Thai).
บุญญลักษม์ ตำนานจิตร และสายสุดา ปั้นตระกูล. (2557). แนวทางการพัฒนาการจัดการสารสนเทศประเภทห้องสมุดโรงเรียนในฝันของประเทศไทย. รายงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.

W.B. Adeoti-Adekeye. (1997). The Importance of Management Information Systems. Library Review, 46(5), 318-327.

Wilson, T. D. (1989). On User Studies and Information Needs. Journal of Documentation, 37(March), 3-1.

Wipawin, N. (2010). Dimension of Information. Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open University. (in Thai).
น้ำทิพย์ วิภาวิน. (2553). มิติสารสนเทศศาสตร์. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Wiratchai, N. (1999). Meta-analysis. Bangkok: Chulalongkorn University. (in Thai).
นงลักษณ์ วิรัชชัย. (2542). การวิเคราะห์อภิมาน. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.