กระบวนการเรียนการสอน“ขับ”ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Main Article Content

Sagsall Sodseaw
Tinnakorn Attapaiboon

บทคัดย่อ

            บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์เรื่อง กระบวนการเรียนการสอน “ขับ” ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีความมุ่งหมายเพื่อ ๑) เพื่อศึกษากระบวนการเรียนการสอน“ขับ”ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ 
๒) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน “ขับ” ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 


            ผลการวิจัยพบว่ากระบวนการเรียนการสอน “ขับ” ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว ครูผู้สอนได้จัดการเรียนการสอนแบบมุขปาฐะและกลวิธีการสอนแบบพ่อแม่สอนลูกโดยครูสาธิตแล้วให้ผู้เรียนทำตาม ครูผู้สอนยังได้ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมความกตัญญูกตเวทีให้กับผู้เรียน ผู้เรียนขับได้รับความรู้ในเชิงลึกได้ฝึกทักษะที่เป็นแบบแผนผู้เรียนขับและผู้สอนขับมีความผูกพันอย่างใกล้ชิดมีความอดทนอุตสาหะพยายามในการศึกษาทักษะการขับจากต้นแบบของครูส่วนครูผู้สอนขับจะเน้นปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี สำหรับแนวทางในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน “ขับ” ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีดังนี้คือ 1) ในด้านการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนขับต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้ทั้งด้านทฤษฎี และทักษะปฏิบัติ 2) ในด้านหลักสูตรควรปรับเปลี่ยนหลักสูตรสถานศึกษาให้สามารถใช้ร่วมกันได้ทั่วประเทศ และควรนำความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้กับผู้เรียน ๓) ในด้านบริหารจัดการสมควรที่ผู้บริหารโรงเรียนและผู้มีอำนาจโดยตรงจะได้เห็นความสำคัญ และให้การสนับสนุน ทั้งด้านงบประมาณ ด้านวิชาการทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและเยาวชนมีความรักความผูกพันกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

Bloom, B. S., Engelhart, M. D., Furst, E. J., Hill, W. H., & Krathwohl, D. R. (1956). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook: Cognitive domain. New York: David McKay Company.

Bruner, J. S. (1966). Toward a Theory of Instruction. Harvard University Press.

Carine Hahn, (1999). Le Laos, Karthala, 88-89.

Carl Orff, GunildKeetman, Hermann Regner (1982). Music for children: based on Carl Orff-Gunild Keetman Musik für kinder. Schott Music Corp.

Ireson, W. R. (1994).Education Prior to the Laos People's Democratic Republic. A country study: Laos, Library of Congress Federal Research Division.

Kaeophengro, S. (2008). Indigenous Knowledge for Adherence and Development of Music Performance Styles of Phu-Thai People in ChangwatKalasin, 218-231.

Kodaly, Z. (1974). The selected writings of ZoltánKodály (edited by FerencBónis). Boosey & Hawkes.

Mahoney, Therese Mary. (1995). The White Parasol and the Red Star: The Laos Classical Music Culture in a Climate of Change. Los Angeles: University of California, 59.

Nadee, A. (2005). Dontri Nai Phakphuen Echia AkhaneLem 1 Kamphucha Chin Laos (in Thai). Mahidol University, Krungthep, 30 -39.

Netawong, K. (2002). Khaen Lae Siang Khaen (in Lao). Vientiane, Rong Phim Num Laos, 37.

Onmanison, T. (2008). Moradok Lam Si Phan Don - Lam Som (in Lao). Vientiane, Rong Phim Nakhon Luang.

Phongphit, S. (1993) Phumpanya Chaoban Kap Kanphatthana Chonnabot (in Thai). Krungthep, Amarin Printing and Publishing Public Company Limited, 44–45.

Phra Intong Uttamo (Xaipakhom). (2007). An Analytical Study of Ethics in LaosFolk Songs: A Case Study of Lao Khabngum, ThulakhomDistrict, Vientiane Province, Laos. Bangkok, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 75-80.

Phra Rajavaramuni. (1998). Krabuankan Rianru Nai Phutthasatsana (in Thai). Krungthep,Department of Curriculum and Instruction Development, 21-22.

Pipatpen, M. (1997). Participation and Transmission of Knowledge of Local Scholars in Teaching Folk Music in Primary Schools under the Jurisdiction of the Office of Songkhla Provincial Elementary Education. Nakorn Pathom, Silpakorn University, 56-104.

Salao, C. (2003) Krabuankan Rianru Lae Kan Thaithot Sinlapa KanSadaengKhong Molam Achip (in Thai). MahaSarkham, Mahasarakham University, 62-104

Saysuowanh, S. (2005). Music Education in Lao People’s Democratic Republic: A Case Study of Music Education System. MahidolUniversity, Krungthep, 28.

Siripongse, V. (1990). Transmission of Traditional Musical Culture in Contemporary Thai Society: Comparative Study of Phatayakosol and Silapabanlang Families. Bangkok, Thammasat University, 39-91.

Songned, K. (2001). Learning Process in Musical Performance of Traditional MusicMasters in AmphurMuang, Nan Province, Thailand.Bangkok, Mahidol University, 184-216.

Srithong, W. (2001). The Transmission Methods of Thai Musical Instruments by Local Scholars in Primary Schools under the Ministry of Education in Bangkok. Nakorn Pathom, SilpakornUniversity, 45-47.

Suzuki S., & Suzuki, W. (1986). Nurtured by Love: The Classic Approach to Talent Education. Alfred Music.

Tyler, C. (2009). Reform, Moderateor Traditional Teaching Strategies and Their Effect on Learner Achievement in Mathematics. WaldenUniversity.

Wong, Mona Mu-An. (1991). The Music Curriculum in the Primary and Secondary Schools of Hong Kong (Primary Schools). Columbia University, Teachers College, 23-09.