ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพรายงานตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -

Main Article Content

บรรดาศักดิ์ เติ้ล ชูสาย
กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาความสามารถทางวิชาชีพตรวจสอบภายในที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพรายงานตรวจสอบภายใน โดยใช้กลุ่มตัวอย่างผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 126 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า ความสามารถทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน ด้านความระมัดระวังตามวิชาชีพ มีอิทธิพลต่อคุณภาพรายงานตรวจสอบภายใน ดังนั้น ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงควรให้ความสำคัญต่อความระมัดระวังตามวิชาชีพเพื่อเพิ่มคุณภาพรายงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อผู้ตรวจสอบภายในที่ไม่ได้อยู่ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่จะพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพตรวจสอบภายในในการเขียนรายงานตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

คณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชาการสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2557). เอกสารการสอนชุดวิชาการสอบบัญชีการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Board of auditing Academic Improvement Group Internal Audit and Internal control. (2015). Advanced Auditing and Internal Auditing. Bangkok: Sukhothai Thammathirat Open University. (in Thai).

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2561). รายชื่อบริษัท/หลักทรัพย์. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561, จาก https://www.set.or.th/set/commonslookup.do
Stock Exchange of Thailand. (2018). Information on The stock Exchange of Thailand. Retrieved June 20, 2018, from https://www.set.or.th/th/company/. (in Thai).

นนทลี ชัยเสนา. (2554). ผลกระทบของวัฒนธรรมองค์การความรู้ความสามารถทางวิชาชีพตรวจสอบภายในที่มีต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรการบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
Chaisena, N. (2011). Effects of Organizational Culture and Internal Audit Professional Capability on Internal Control of Thai Listed Companies. Master thesis in Accounting, Graduate School, Mahasarakham University. (in Thai).

มัยฤทธิ์ ทองส่งโสม. (2560). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพข้อมูลทางการบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม.
Tongsongsom, M. (2018). The Factors of Influencing the Efficiency of Internal Control the Quality of Accounting Information the Company Listed on the Stock Exchange of Thailand. Master thesis in Accounting, Graduate School, Sripatum University. (in Thai).

รณธรรม ขาวประทุม. (2552). ผลกระทบของคุณภาพการตรวจสอบภายในที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงานและความเชื่อมั่นของลูกค้าของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน. วิทยานิพนธ์ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรการบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
Kawprathum, R. (2009). Impact of Internal Audit Quality on The Performance and Customer Confidence of Investment Promotion in Businesses. Master thesis in Accounting, Graduate School, Mahasarakham University. (in Thai).

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย. (2560). มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน. กรุงเทพฯ: ทรงสิทธิวรรณ.
The Institute of internal auditors of Thailand. (2017). International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing. Bangkok: Songsitwan. (in Thai).

อัณณ์ชญาณ์ โสดา. (2550). ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในกับผลการดำเนินงานบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.วิทยานิพนธ์ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรการบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
Soda, A. (2007), The Relationship between The Efficiency of Internal Audit and The Performance of Listed Companies in The Stock Exchange of Thailand. Master thesis in Accounting, Graduate School, Mahasarakham University. (in Thai).

อุษณา ภัทรมนตรี. (2558). การตรวจสอบภายในสมัยใหม่. พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: จามจุรีโปรดักท์.
Patramontree, U. (2015). Modern Internal Auditing. 5th ed. Bangkok: Chamchuree Product. (in Thai).

Aaker, A. D., Kumar, V., & Day, G. S. (2001). Marketing research. New York: John Wiley & Son.