การวิจัยกับพื้นที่ความรู้ของผู้หญิง (ที่ขาดหายไป)

Main Article Content

ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ

Abstract

ในงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Collaborative – ABC) ซึ่งเป็นรูปแบบงานวิจัยใหม่ที่ดำเนินการโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (หรือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในปัจจุบัน) เราจะพบว่ามิติเพศภาวะ (Gender) มักขาดหายไปในการวิเคราะห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นสตรีผู้ประกอบการกับการจัดการทรัพยากร อันเป็นช่องว่างของพื้นที่ความรู้ในสังคมศาสตร์ ทั้ง ๆ ที่งานศึกษาผู้หญิงกับสิ่งแวดล้อม มานุษยวิทยาสตรีนิยม ภูมิศาสตร์สตรีนิยม นิติศาสตร์แนวสตรีนิยม เศรษฐศาสตร์สตรีนิยม หรืองานวิจัยทางด้านสตรีศึกษาในสาขาวิชาอื่น ๆ ได้ให้ความสำคัญกับมิติเพศภาวะหรือประเด็นสตรีมานานแล้ว บทความนี้ต้องการจะชี้ให้เห็นว่า งานวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ควรนำมุมมองเพศภาวะในฐานะมโนทัศน์มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อช่วยเพิ่มพลังในการอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่นักวิจัยกำลังศึกษาอยู่

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
Section
บทความวิชาการและบทความปริทัศน์

เอกสารอ้างอิง

Ackerly, B., & True, J. (2010). Back to the Future: Feminist Theory, Activism, and Doing Feminist Research in an Age of Globalization. Women's Studies International Forum, 33: 464-472.

Arthur, K. W. (2010). Feminine Knowledge and Skill Reconsidered: Women and Flaked Stone Tools. American Anthropologist, 112(2): 228–243.

Benería, L. and Sen, G. (1982). Class and Gender Inequalities and Women's Role in Economic Development: Theoretical and Practical Implications. Feminist Studies 8(1): 157-176.

Choocongdej, R., Chumdee, N., Kanthasri, S., & Triyanaphiwat, C. (2009). Final Research Report: Searching and Managing Sustainable Cultural Heritage Project in Pai-Pang Mapha-Mae Hong Son District, Mae Hong Son Province, Vol. 4-5. Submitted to the Thailand Research Fund (TRF). (In Thai)

Chuayboon, P. (2018). The Reflection of ‘Perfect Housewife’ from Suphap Burut Chuthathep Novel Series. Journal of Humanities and Social Sciences, 14(1): 117-142. (In Thai)

Cristi, M. (2012). Durkheim on Moral Individualism, Social Justice and Rights: a Gendered Construction of Rights. Canadian Journal & Sociology 37(4): 409-438.

Durkheim, É. (1951). Suicide: A Study in Sociology. Trans. by John A. Spaulding and George Simpson. New York: Free Press.

Fujii, Y. (2010). Mobility and Social Networks of Lahu Female Vendors in Northern Thailand. MA. Thesis, Sustainable Development, Chiang Mai University.

Ganjanapan, A. (2008). Multiplicity of Community Forestry as Knowledge Space in the Northern Thai Highlands. Shiga: Afrasian Centre for Peace and Development Studies.

Ganjanapan, A. (2010a). Community Forest as a Complex Knowledge Space. In Anthropological Imaginations Then Look Back at Thai Society, (pp. 201-220). Chiang Mai: Department of Sociology and Anthropology, Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University. (In Thai)

Ganjanapan, A. (2012b). Understanding “culture” in Research in Thai Society. In Anthropological Imaginations Then Look Back at Thai Society, (pp. 13-76). Chiang Mai: Department of Sociology and Anthropology, Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University. (In Thai)

Ganjanapan, A. (ed.). (2000a). Dynamics of Community in Resource Management: Paradigm and Policy. Bangkok: The Thailand Research Fund (TRF). (In Thai)

Ganjanapan, A. (ed.). (2000b). Dynamics of Community in Resource Management: Situations in Thailand. Bangkok: The Thailand Research Fund (TRF). (In Thai)

Ganjanapan, A., Hengsuwan, P. and Rakyutitham, A. (2015). Final Report: Evaluation Project of Output, Outcome, and Impact of the Research projects ABC Upper Northern Region. Submitted to Thailand Research Fund (TRF). (In Thai)

Gramsci, A. (2007). Prison Notebooks. Vol. 3. Trans. by J. A. Buttigieg. Columbia: Columbia University Press.

Ganjanapan, A., Luengaramsri, P., Chaturaphruek, T., Hengsuwan, P., Rakyutitham, A., Anprasert. W., et al. (2004). Final Research Report Shifting Cultivation: State and Change. Book 1. Chiang Mai: Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University. (In Thai)

Ganjanapan, A., Rakyutitham, A, and Hengsuwan, P. (2017). Final Report: Evaluation Project of Outcome and Impact of the Research projects ABC. Bangkok: The Thailand Research Fund (TRF). (In Thai)

Ganjanapan, S. (2006). Women in the Debate about Environmentalism. In Anan Ganjanapan (ed.), On the Edge, Looking Through Knowledge, (pp. 239-286). Bangkok: Matichon Publishing House. (In Thai)

Hengsuwan, P. (2010). Contesting of Women’s Knowledge Space in Ethnic Tourist Space and Border Town: A Case Study of Female Entrepreneurs in Pang Ma Pha District, Mae Hong Son Province. MFU Connexion Journal of Humanities and Social Sciences, 8(1): 120-156. (In Thai)

Hengsuwan, P., Waikham, A., Navakijbamrung, P. and Rakyutitham, A. (2004). Patterns and techniques of Sustainable Agriculture: Body of Knowledge and Experience from farmers in the Areas of the Pilot Project to Develop Sustainable Agriculture of of Smallholders. Bangkok: Sustainable Agriculture Foundation (Thailand). (In Thai)

Hirai, K. (2002). Exhibition of Power: Factory Women’s Use of the Houswarming Ceremony in a Northern Thai Village. In Shigeharu Tanabe and Charles F. Keyes (Eds.), Cultural Crisis and Social Memory: Modernity and Identity in Thailand and Laos (pp. 185-201). Honolulu: University of Hawaii press.

Hutheesing, O. K. (1990). Emerging Sexual Inequality among the Lisu of Northern Thailand: the Waning of Dog and Elephant Repute. Leiden: E. J. Brill.

Ismael U., et al. (2010). Final Research Report: Cooperation Project to Solve Poverty, Social Development and Well-being in Satun Province. Submitted to the Thailand Research Fund (TRF). (In Thai)

Juspalo, C., Juspalo, S., Maeroh, A., Rattanachoo, W. and Chanabundit, A. (2014). Final Research Report: Development of Coastal Fisheries Resource Management Model for the Self-reliance of the Local Fishermen in Koh Sarai Subdistrict, Mueang District, Satun Province. Submitted to the Thailand Research Fund (TRF). (In Thai)

Kanui, P., et al. (2011). Final Research Report: Action Research Project of Development of the Subdistrict Information Management System to Support Decision-making the Spatial Development in 5 Southern Provinces: A Case Study of Satun Province. Submitted to the Thailand Research Fund (TRF). (In Thai)

Kasemphonkun, A. (nd.). From 100 years, Muang Krung Cook to Luk Thung Cook “Salaya”. Mahidol University. 23 Oct 2019. Retrieved from: https://repository.li.mahidol.ac.th/dspace/bitstream/123456789/12980/2/la-ar-aphilak-nd.pdf (In Thai)

Kongmai, K., et. al. (2008). Final Research Report: Cooperation for Poverty Reduction Project, Social Development, and well-being in Satun Province. Submitted to the Thailand Research Fund (TRF). (In Thai)

Kuendee, S. and Phoman, T. (2012). Mae Ying (Women) Mae Moon: Life and Struggle. Ubon Ratchathani: Siritham Offset LP. (In Thai)

Laotong, P., Wiruharak, S. and Rojanakhasamsri, W. (2015). Factors Affectioning the Success of a male Thai Ballet. Graduate Studies Journal, 12(57) 131-144. (In Thai)

Luangaramsri, P. (2001). Redefining Nature: Karen Ecological Knowledge and the Challenge to the Modern Conservation Paradigm. Chennai: Earthworm Books.

Manorom, K. (2012). From Post Development to Social Movement on Resource Management through Knowledge Space in the Mekong Region. Journal of Mekong Societies, 8(3): 69-102. (In Thai)

McDowell, L. (1999). Gender, Identity and Place: Under Feminist Geographies, Minneapolis: University of Minnesota Press.

Meechui, S. and Malakrong, B. (2007). Final Research Report: Short-term Pilot Project for Green Areas in Pai: Development of Sustainable Agricultural Production Systems in Pai District, Mae Hong Son Province Under the Cooperation between the Government, Academics and Farmers Network Groups. Submitted to the Area-based Collaboration Research Network - Upper Northern Region (ABC-UN), Thailand Research Fund (TRF). (In Thai)

Miankerd, W. (2017). Book Review: Facing the Mirror: Older Women and Beauty Shop Culture. Journal of Social Work, 25(2): 218-229. (In Thai)

News Desk for the Community, Isara Institute. (2009). Interview with “Sompong Wiangchan” from Grassroots to the Committee to Set Up Aims and Human Resource in the Public Sector a new path on the same map. Issara News Agency, 23 Oct 2019. Retrieved from https://www.isranews.org/ component/content/article/233-2009-11-25-04-20-51/13490-2010-08-05-09-30-09.html (In Thai)

Ongsangkhun, S. (2007). Fingernail Dance Style of Phra Singh Woramahaviharn Temple's Troupe, Chiang Mai. Unpublished MA Thesis (Thai Dance), Chulalongkorn University. (In Thai)

Potiwan, P., Thongyou, M. and Apichatvullop, Y. (2011). Beauty Salon: A Space for Self-Construction of Thai Transgender. Journal of Mekong Societies, 7(2): 75-88. (In Thai)

Puangmanee, C. (2012). Final Research Report: Development of Organic Vegetable Management System, Mae Na Toeng Sub-district and Thung Yao Sub-district, Pai District, Mae Hong Son Province. Submitted to the Area-based Collaboration and Development-Upper Northern Region (ABC-UN), The Thailand Research Fund (TRF). (In Thai)

Pearson, R. and Kusakabe, K. (2013). Thailand’s Hidden Workforce: Burmese Migrant Women Factory Workers. Chiang Mai: Silkworm Books.

Ramitanon, S. (2012). Introducing Story of Women’s Studies, Feminism. Chiang Mai: Wanida Printing. (In Thai)

Rosaldo, M. Z. and Lamphere, L. (Eds.). (1974). Women, Culture, and Society. Stanford: Stanford University Press.

Ruggero, E. C. (2018). War of Position. May 12, 2018. Retrieved from https://warof position.com/94

Santasombat, Y. (2003). Biodiversity, Local Knowledge, and Sustainable Development. Chiang Mai: Regional Center for Social Science and Sustainable Development, Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University.

Santasombat, Y., Hengsuwan, P., Anprasert, W. and Chantha, S. (2009). River of Life: Changing Ecosystem and Impact on Biodiversity and Local Wisdom in the Greater Mekong Sub-region. Chiang Mai: Faculty of Social Sciences Chiang Mai University. (In Thai)

Satyanurak, A. (2016). Open Your Eyes, Open Your Mouth from “Peasant” to “Entrepreneur”. Bangkok: Matichon Publishing House. (In Thai)

Shiva, V. (1989). Staying Alive: Women, Ecology and Development. London: Zed Books.

Sithiworada, K. (2009). Gender Relations in Natural Resources Management in Changing Community Ecosystems: A Case Study of Phonsynuea Village, Phonhong District, Vientiane Province, Lao P.D.R. Unpublished MA Thesis (Women’s Studies), Chiang Mai University. (In Thai)

Sriarun, J. and Suttha, W. (2015). Motivation of Students to the Chef Occupation; School of Culinary Arts, Suan Dusit Rajabhat University. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, 3(2): 2-10. (In Thai)

Strathern, M. (1972). Women in Between Female Roles in a Male World: Mount Hagen New Guinea. London and New York: Seminar Press Limited.

Srisanga, T. (2019). Construction of Negotiating Spaces in “Flexible” Production of Women Workers in Cotton Hand-Weaving Industry. Journal of Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University, 21(2): 143-177. https://www.tci-thaijo.org/index.php/jss/article/view/173287 (In Thai)

Sujinpram, W. (2001). Women’s Movement in Public Space for Community Forest Management in Lamphun. Unpublished MA Thesis (Social Development), Chiang Mai University. (In Thai)

Svetamra, A. (2001). Woman Traders: Pak Plara or the Goddess of the House. Chiang Mai: Women's Studies Center, Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University. (In Thai)

Tawalwongsri, S. and Charassri, N. (2017). Queer History in Thai Contemporary Dance A Case Study of Narai Avatara. Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University, 9(2): 202-214. (In Thai)

Thongsiri, B. (2009). Wisdom of Male and Female Villagers in the Utilization of Biodiversity: A Case Study of Village nearby Forest in Chiang Mai Province. Chiang Mai: Women's Studies Center, Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University. (In Thai)

Tisdung, K. (2010). Displaced Shan Female Petty Traders and Changing Social Position in the Liminal Contexts in Urban Chiang Mai. Unpublished Thesis, Master of Arts (Social Development), Chiang Mai University. (In Thai)

Wangsanguankit, K. (2011). Thai Chef Association and Secrets to Becoming a Chef. Journal of Cultural Approach, 12(22): 75-77. (In Thai)

Wilson, A. (1999). The Empire of Direct Sales and the Making of Thai Entrepreneurs. Critique of Anthropology 19(4): 401-422.