ความต้องการจำเป็นในการจัดการศึกษาของบุคลากร สังกัดโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดน ในจังหวัดอุดรธานี บึงกาฬ และเลย

Main Article Content

พนายุทธ เชยบาล
รุ่งทิวา จันทน์วัฒนวงษ์
พลากร ขุริมนต์
ทิพยวรรณ แพงบุปผา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่คาดหวัง และความต้องการจำเป็นในการจัดการศึกษาของบุคลากร สังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในจังหวัดอุดรธานี บึงกาฬ และเลย ประชากรที่ศึกษาคือบุคลากรสังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในจังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู และเลย ในปีพ.ศ. 2562 จำนวน 142 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีความเชื่อมั่นของแบบสอบถามสภาพปัจจุบัน เท่ากับ 0.98 และแบบสอบถามสภาพที่คาดหวัง เท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และดัชนีจัดเรียงลำดับความต้องการจำเป็นแบบปรับปรุง 


ผลการวิจัยพบว่า


สภาพปัจจุบันในการจัดการศึกษาของบุคลากร สังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในจังหวัดอุดรธานี บึงกาฬ และเลย อยู่ในระดับมาก ส่วนสภาพที่คาดหวังในการจัดการศึกษาชองบุคลากร สังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในจังหวัดอุดรธานี บึงกาฬ และเลย อยู่ในระดับมากที่สุด และความต้องการจำเป็นในการจัดการศึกษาของบุคลากร สังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในจังหวัดอุดรธานี บึงกาฬ และเลย เรียงตามลำดับดังนี้ ลำดับแรก คือ การบริหารโรงเรียน ลำดับที่สอง คือหลักสูตรการเรียนการสอน และลำดับที่สาม คือ นโยบายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงศึกษาธิการ. (2542). รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540. กรุงเทพฯ: คุรุสภา ลาดพร้าว.
Ministry of Education. (1999). The constitution of Thailand 1997. Bangkok: Kurusapa Ladphrao. (in Thai).

______. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545. กรุงเทพฯ: คุรุสภา ลาดพร้าว.
______. (2002). Educational Act 1999 and Revised (Issue II) 2002. Bangkok: Kurusapa Ladphrao. (in Thai).

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน. (2539). 40 ปี โรงเรียน ตชด. ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. กรุงเทพฯ: โอเอสพริ้นติ้งเฮ้า.
Border Petrol Police Bureau. (1996). 40 years of border petrol police schools under the royal project of HRH the Princess Mother and HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn. Bangkok: O.S.Printing House. (in Thai).

______. (2532). บทบาทของตำรวจตระเวนชายแดนในการจัดการศึกษาแก่ชาวเขา และประชาชนไกลคมนาคม. กรุงเทพฯ: กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน.
______. (1989). The role of border petrol police in educational management to the hill tribe and distance people. Bangkok: Border Petrol Police Bureau. (in Thai).

______. (2531). อัตราการจัดและยุโธปกรณ์ของตำรวจตระเวนชายแดน พ.ศ.2531. กรุงเทพฯ: กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน.
______. (1988). The management rate and consumables of border petrol police in 1988. Bangkok: Border Petrol Police Bureau. (in Thai).

กิติมา ปรีดีดิลก. (2532). การบริหารงานและการนิเทศการศึกษาเบื้องต้น. กรุงเทพฯ:
อักษราพิพัฒน์.
Preedeedilok, K. (1989). The foundation of affair management and educational supervision. Bangkok: Aksarapipat. (in Thai).

จักรี พูนชัย. (2546). สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัย ขอนแก่น.
Poonchai, J. (2003). States and problems of instructional management of social studies subject in border petrol police schools region II. M.Ed. (Social Studies) Thesis of Khonkaen University. (in Thai).

ณัฎฐภรณ์ หลาวทอง. (2559). การสร้างเครื่องมือการวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Laothong, N. (2016). Creating educational research tools. Bangkok: Chulalongkorn University. (in Thai).

นิพนธ์ กินาวงค์. (2526). การบริหารโรงเรียนและการนิเทศการศึกษาเบื้องต้น. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก.
Kinawong, N. (1983). The foundation of school management and educational supervision. Phitsanulok: Srinakarinwirot University Phitsanulok. (in Thai).

นพพร แก้วมาก. (2556). รูปแบบการพัฒนาครูโรงเรียนตำรวจตระวนชายแดนในจังหวัดเลย เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
Kaewmark, N. (2013). The development model of border petrol police teachers in Loei province for promote the instructional potential in critical thinking skill of Prathomsuksa I Thai language subject strand. M.Ed. (Research and Evaluation in Education) Thesis of Loei Rajabhat University. (in Thai).

บัญญัติ ชื่นตา. (2553). การวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการเรียนรู้ทางวิชาการ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านนาสามัคคี สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
Chuenta, B. (2010). Teacher development action research for promoting the potential of children and youths in academic learning under the royal idea of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn at BannaSamakkhee border petrol police school under the 23rd Border Petrol Police Bureau. M.Ed.(Educational Administration) Thesis of Sakon Nakhon Rajabhat University. (in Thai).

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. (2535). การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพฯ: สหมิตรออฟเซท.
Wonganuttraroj, P. (1992). Academic affair management. Bangkok: Sahamit off Set. (in Thai).

พนายุทธ เชยบาล. (2560). เอกสารประกอบคำสอน ED16401 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา (Educational Administration and Quality Assurance). อุดรธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
Choeybal, P. (2017). Educational Administration and Quality Assurance. Udon Thani: Udob Thani Rajabhat University. (in Thai).

ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2543). ปรัชญาการศึกษาเบื้องต้น. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Sinlarat, P. (2000). The foundation of Educational Philosophy. (3rd edition). Bangkok: the Faculty of Education, Chulalongkorn University. (in Thai).

ไพศาล ไกรสิทธิ์. (2541). การศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. ราชบุรี: คณะคุรุศาสตร์ สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
Kraisit, P. (1998). The education for human resource development. Ratchaburi: the Faculty of Education, Muban Chombueng Rajabhat University. (in Thai).

สมบัติ ท้ายเรือคำ. (2551). ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. กาฬสินธุ์: ประสานการพิมพ์.
Tayruekham, S. (2008). The disciplinary of research in humanities and social sciences. Kakasin: Prasarn Karnphim. (in Thai).

สมศักดิ์ บุบผาสุวรรณ. (2543). เอกสารบรรยายสรุปหลักสูตรอบรมสัมมนากิจการพลเรือน. เพชรบุรี: กองกำกับการ 1กองบังคับการฝึกพิเศษ.
Pupphasuwan, S. (2000). The summarized lecture document for the training seminar on civilian affair. Petchaburi: Sub-division I, Special training Division. (in Thai).

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2540). ในหลวงกับการศึกษา: ห้าทศวรรษศิริราชสมบัติ, กรุงเทพฯ : สานักงานคณะ กรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
Office of National Education Commission. (1997). The King and Education: 5 Decade of the King’s Reign. Bangkok: Office of National Education Commission. (in Thai).

______. (2544). สภาผู้บริหารหลักสูตรบริหารศึกษา, รายงานการปฏิบัติการศึกษา. 2(37), 13.
______. (2001). The administrative board of educational administration program, Education actions report. 2(37), 13. (in Thai).

สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. (2551). แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดำริ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2550 – 2559. กรุงเทพฯ: พระราชวังสวนจิตรลดา.
Project office of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn. (2008). Development plan for children and youths in difficulty areas under royal though issue 4 (2007-2016). Bangkok: Chitralada Palace. (in Thai).

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.). (2551). มาตรฐานการศึกษา ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การพิจารณา เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รอบสอง (พ.ศ.2549 – 2553). กรุงเทพฯ: สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน).
Office of Nation Education Standards and Quality Assessment (ONESQA.). (2008). Educational standards, indicators, and considering criterions for the 2nd round of external quality assessment of basic education in border petrol police school (2006 – 2010). Bangkok: Office of Nation Education Standards and Quality Assessment (Public Organization). (in Thai).

สำนักงานสภาสถาบันราชภัฎ. (2545). ชุดวิชาการประเมินเพื่อการพัฒนาศักยภาพของคนไทย. กรุงเทพฯ: สำนักมาตรฐานการศึกษา
Office of Rajabhat Institute Board. (2002). Assessment subject set for potential development of Thai people. Bangkok: Office of Educational Standards. (in Thai).

เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์. (2520). การบริหารกิจการนักเรียน. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก.
Wisalaporn, S. (1977). Student affair management. Phitsanulok: Srinakarinwirot University Phitsanulok. (in Thai).

สุรพันธ์ ยันต์ทอง. (2529) .การบริหารโรงเรียนประถมศึกษา. กรุงเทพฯ: สุทธิสารการพิมพ์.
Yarnthong, S. (1986). Primary school management. Bangkok: Sutthisan Karnphim. (in Thai).

สุวิมล ว่องวาณิช. (2550). การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ธรรมดา
Wongwanitch, S. (2007). Needs assessment research. 2nd edition. Bangkok: Thammada. (in Thai).

หวน พินธุพันธ์. (2528). การบริหารโรงเรียน. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
Phinthuphan, H. (1985). School management. Bangkok: O’dien Store. (in Thai).