การพัฒนาฐานความรู้ด้านทักษะการอ่านภาษาฝรั่งเศสระดับปริญญาตรี Development of French Reading Skills Knowledgebase at Undergraduate Level

Main Article Content

สิรจิตต์ เดชอมรชัย

Abstract

This research aimed to design and develop a knowledgebase for French reading skills for undergraduate students and to evaluate the developed knowledgebase. This knowledgebase development targeted at intermediate French learners and the project was divided into three phases: (i) the preparation phase, which involved the needs and problem analysis regarding reading of the third-year French-major students, and the data were used to design the structure of the website (main menu and drop-down menu); (ii) the design, development and improvement of the French reading skill Knowledgebase in which experts evaluated the quality of the content, presentation and techniques involved; and (iii) pilot study, in which the second-year French-major students (academic year 2015) used the website and gave some feedback through questionnaires and in-depth interview. After using the French skill Knowledgebase, the students showed satisfaction at the highest level in terms of content, presentation and the French language instruction. With carefully selected and up-to-date content, well-designed presentation, user friendliness, the tool was very useful to help develop the students’ French reading skills. Consequently, it was a good alternative for self-study.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles

References

กิดานันท์ มลิทอง. (2543). เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ชนยา ด่านสวัสดิ์ และสิรจิตต์ เดชอมรชัย. (2556). การสร้างและออกแบบเว็บไซต์เพื่อพัฒนาความรู้ด้านวัฒนธรรมฝรั่งเศสสำหรับ ผู้เรียนระดับเริ่มต้น. ภาษาและภาษาศาสตร์, 31(2), 64-78.

ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์. (2555). สื่อสังคม (Social Media): เครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์
ปริทัศน์, 27(3), 1-7.

ถนอมพร เลาหจรัสแสง. (2545). หลักการออกแบบและการสร้างเว็บเพื่อการเรียนการสอน. กรุงเทพมหานคร: อรุณการพิมพ์.

ณัฐกร สงคราม. (2557). บทบาทของคอมพิวเตอร์ จากเครื่องมือช่วยสอนสู่เครื่องมือทางปัญญา. ในประกอบ กรณีกิจ เนาวนิตย์ สงคราม และจินตวีร์ คล้ายสังข์ (บรรณาธิการ). รวมบทความเรื่องเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา: นวัตกรรมการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน, หน้า 217-245. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ปรัชญนันท์ นิลสุข. (2543). นิยามเว็บช่วยสอน Definition of Web-Based Instruction. วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 12(34), 53-56.

พนิตนาฏ ชูฤกษ์. (2549). การพัฒนาฐานความรู้ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อเสริมการเรียนการสอนด้วยอิเล็กทรอนิกส์. วิทยนิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

พัชราพร รัตนวโรภาส. (2552). การพัฒนาฐานความรู้ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับระดับปริญญาตรี. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

พิมลพรรณ เชิดแสง. (2548). เครือข่ายเสมือนช่วยการเรียนการสอนวัฒนธรรมฝรั่งเศสสำหรับช่วงชั้นที่ 4. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

มธุรส จงชัยกิจ. (2553). Come change your vision with Web 2.0. เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ วันที่ 25 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สมทรง สิทธิ และมธุรส จงชัยกิจ. (2551). การพัฒนาฐานความรู้หลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ระดับปริญญาตรี. วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, 23(3), 127-137.

สุรัสวดี อาจนนท์ลา. (2549). การพัฒนาฐานความรู้เพื่อการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษา
อังกฤษ) ช่วงชั้นที่ 4. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Bernhardt, E.B. (1991). Reading development in a second language: Theoretical, empirical, and classroom
perspectives. Norwood, NJ: Ablex.

Eskey, D.E. (1988). Holding in the bottom: An interactive approach to the language problems of second language
readers. In P.L. Carrell, J. Devine & D.E. Eskey (Eds.), Interactive approaches to second language reading (pp.
93-100). Cambridge: Cambridge University Press.

Gaonac’h, D. (1993). Lire dans une langue étrangère : approche cognitive. Revue française de pédagogie, 93,
75-100.

Goodman, K. (1988). The reading process. In P.L. Carrell, J. Devine & D.E. Eskey (Eds.), Interactive approaches to
second language reading (pp. 11-21). Cambridge: Cambridge University Press.

Guichon, N. (2006). Langues et TICE : Méthodologie de conception multimédia. Paris: Editions Ophrys.

Smith, F. (1988). Understanding reading: A psycholinguistic analysis of reading and learning to read (4th ed.).
Hillsdale, NJ: Erlbaum.