กลยุทธ์การใช้สื่อใหม่ในการสื่อสารการตลาดของสโมสรฟุตบอลสิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด New Media Strategy for Marketing Communication of Singha Chiang Rai United Football Club

Main Article Content

จิราพร ขุนศรี

Abstract

The objectives of this study were to study strategy of using new media for marketing communications of Singha Chiang Rai United Football Club. This study applied the Qualitative methods which obtain an in-depth interview, field observation and content analysis. The study revealed that Singha Chiang Rai United Football Club had focused on 7 platforms through new media tools as follows: Facebook, Websites, Instagram, Kwangsong Channel, TV-Online, Line and Twitter. There are  variety of integrated marketing communication strategies were conducted to this study as follows: 1) Situational contact, for example,  Public Relations to inform and to encourage participants ,and also to promote CSR (Corporate Social Responsibility) campaigns; 2) Personal contact such as, the interaction between the club and the fans, the use of communications with their target group through social media and the interaction between football players and their fan club are also forming group chat inter personal communications; 3) Experiential marketing by an Event marketing is the most frequently used by Singha club as a tool for Brand Association and Brand Essence to strengthen the long term relationship between the Singha Chiang Rai United Football Club and their admiral.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles

References

กลุวิชญ์ สำแดงเดช. (2551). การใช้สื่อเพื่อสร้างและธำรงอัตลักษณ์ของแฟนสโมสรฟุตบอลจังหวัดชลบุรี. ภาควิชา การสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

กาญจนา แก้วเทพ และนิคม ชัยขุนพล. (2555). คู่มือสื่อใหม่ศึกษา. โครงการเมธีวิจัยอาวุโส ฝ่ายวิชาการ. กรุงเทพฯ: สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย.

การนำเสนอสินค้าของสโมสร. เข้าถึงเมื่อ 15 เมษายน 2560, จาก Line: Chiangrai United.

ตัวอย่างข่าวความเคลื่อนไหวในทวิตเตอร์. เข้าถึงเมื่อ 15 เมษายน 2560, จาก Twitter: Chiangrai United FC

ตัวอย่างโปรแกรมการแข่งขัน. เข้าถึงเมื่อ 16 เมษายน 2560, จาก IG:chiangrai_united.

ตัวอย่างหน้าเว็ปไซต์. เข้าถึงเมื่อ 28 เมษายน 2560, จาก https://singhachiangraiunited.com.

ตัวอย่างหน้า Facebook ของสโมสรฯ. เข้าถึงเมื่อ 28 เมษายน 2560, จาก https://www.facebook.com/CRUTD/?fref=ts.

บริษัท เชียงราย ยูไนเต็ด คลับ จำกัด. (2559). เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับสโมสรเชียงรายยูไนเต็ด.เชียงราย: โรงพิมพ์เชียงราย.

ภาพหน้าแรกของช่อง Kwangsong Channel. เข้าถึงเมื่อ 15 เมษายน 2560, จากhttps://www.youtube.com/channel.

มุมมองเชิงจิตวิทยา (Psychological). เข้าถึงเมื่อ 24 เมษายน 2560, จาก https://nanosoft.co.th/maktip74.htm.

รายการ CRUTD TV ถ่ายทอดสดทาง GMM Sport Extra ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 22.30 น. เข้าถึงเมื่อ 15 เมษายน 2560, จาก https://www.youtube.com/channel.

สราวุธ อนันตชาติ. (2549). Ad@chula on contemporary views on advertising. กรุงเทพมหานคร : สาขาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สโมสรสิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด. เข้าถึงเมื่อ 15 เมษายน 2560, จาก www.chiangrai-united.com.

สุรีย์รัตน์ โกสุมศุภมาลา.(2550). บทบาทของการสื่อสารต่อการธำรงรักษาเครือข่ายแฟนคลับของวงโมเดิร์น ด๊อก.วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชานิเทศศาสตร์พัฒนาการ, คณะนิเทศศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Burnett, R. and David P. M. (2003). Web Theory. London: Routlege.

Kotler Philip. (2003). Marketing Management. (11th ed.). New Jersey: Prentice Hall Inc.

Philip Kotler. (2012). “Marketing Management”, Pearson Education., New Jersey: Prentice Hall.

DeLozier, M. Wayne.(1976).The Marketing Communications Process. New York: Met-Raw-Hill Book Company.