การเปิดรับช้ินงานโฆษณาสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการและพฤติกรรมการ ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการจากร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • มาวิน บุญส่งประเสริฐ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

คำสำคัญ:

การเปิดรับ, ผู้บริโภค

บทคัดย่อ

        การศึกษา การเปิดรับชิ้นงานโฆษณาสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการจากร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ของงานวิจัย (1) เพื่อศึกษาการเปิดรับชิ้นงานโฆษณาสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการของร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการจากร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นของผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร จำแนกตามลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และ (3) เพื่อศึกษาความ สัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับชื้นงานโฆษณาสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการจากร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นของผู้บริโภคในเขต

References

ปณิดา พรหมประสิทธิ์. (2547). การวิเคราะห์สื่อโฆษณาโทรศัพท์มือถือกับการบริโภคสัญญะของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร (Unpublished Master’ sthesis) . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, กรุงเทพฯ.

ภัทรดนัย พิริยะธนภัทร. (2558). ศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยด้านเว็บไซต์พระเครื่องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าหรือประมูลพระเครื่องออนไลน์ (E-COMMERCE) (Unpublished Independent Study). มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, กรุงเทพฯ.

นลินนาถ ภู่พวงไพโรจน์. (2557). ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่แช่เย็นในร้านสะดวกซื้อในเขตกรุงเทพมหานครฯ(Unpublished Independent Study). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ.

วศิน สันหกรณ์. (2557). ศึกษาลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ และปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้ออะไหล่ประดับยนต์ในสินค้าประเภทหลอดไฟหน้ารถยนต์ (Unpublished Independent Study). มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, กรุงเทพฯ.

ศรสวรรค์ สิริวัฒนเศรษฐ. (2558). ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้ (NIKE) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (Unpublished Independent Study). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ.

แอนนา เจียรวงศ์วาณิช .(2554).ศึกษาการเปิดรับการสื่อสารการตลาดและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับผู้ชายในเขตกรุงเทพมหานคร (Unpublished Independent Study). มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, กรุงเทพฯ.

CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED. (2561). ประวัติความเป็นมา. สืบค้นจาก https://www.cpall.co.th/about-us/about-cp-all/history/

Thia Fintech. (2018). News. Retrieved from http://www.thaifintech.com/2018/03/01/strong-growth-for-cp-alls-7-eleven-stores/

ELEVEN INC. (2018). About Us. Retrieved from http://corp.7-eleven.com/ corp/about

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-09-01