การเล่าเรื่องในภาพยนตร์ที่กำกับโดยนวพล ธำรงรัตนฤทธิ์

ผู้แต่ง

  • ภัทรทิวา บุษษะ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

คำสำคัญ:

ภาพยนตร์, การเล่าเรื่อง

บทคัดย่อ

        การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์วิธีการเล่าเร่ืองและจัดหมวดหมู่ตระกูลภาพยนตร์ใน ภาพยนตร์ที่กำกับโดยนวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย ศึกษาตัวบท (Textual Analysis) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ภาพยนตร์ขนาดยาว (Feature Film) จำนวน 6 เรื่อง ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่อง 36 เรื่อง Mary is happy, Mary is happy เรื่อง The Master เรื่อง ฟรีแลนซ์ ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ เรื่อง Die Tomorrow และเรื่อง Girl’s Don’t Cry

        ผลการวิจัยพบว่า การเล่าเรื่องในภาพยนตร์ทั้ง 6 เรื่องมีลักษณะร่วม ดังนี้ (1) แก่นเรื่องเกี่ยวเนื่องกับ การค้นหา (2) โครงเรื่อง มีโครงสร้างเป็นไปตามโครงสร้างสามองก์ (3) ตัวละครมีลักษณะกลมหรือเห็นได้ รอบด้าน (4) ความขัดแย้ง พบความขัดแย้งภายในจิตใจของตนเองในภาพยนตร์ทุกเรื่อง (5) ฉาก เป็นฉาก ประดิษฐ์ สถานที่ใช้ในเมือง โดยอิงยุคสมัยตามเนื้อเรื่อง (6) ผู้เล่าเรื่อง พบ 2 ประเภทเป็นหลัก ได้แก่ ผู้เล่า เรื่องที่ไม่ใช่ตัวละครในเรื่องแบบไม่แสดงทัศนะ และผู้เล่าเรื่องที่เป็นตัวละครในเรื่องแบบตัวละครหลัก

        ด้านตระกูลภาพยนตร์ พบว่าลักษณะตระกูลที่พบมากที่สุดคือภาพยนตร์ตลก ศิลปะ และสารคดี ทั้งยังปรากฏลักษณะร่วมของตระกูลในภาพยนตร์เรื่องเดียวกันด้วย ลักษณะร่วมที่พบมากที่สุดคือภาพยนตร์ตลก กับศิลปะ รวมท้ังยังมีการข้ามประเภทภาพยนตร์ อันได้แก่ มีลักษณะแบบภาพยนตร์สารคดี (Non-fiction) แทรกอยู่ในภาพยนตร์ที่เป็นเรื่องสมมติ (Fiction)

References

กฤษดา เกิดดี (2558). ภาพยนตร์วิจารณ์. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิต. [Krisada Kerddee (2015). Film Criticism. Pathum Thani : Rangsit University.]

กาญจนา แก้วเทพ (2541). การวิเคราะห์สื่อ : แนวคิดและเทคนิค. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. [Kanchana Kaewthep (1998). Media Analysis : Concept and Technique. Bangkok : Chulalongkorn University.]

ฉลองรัฐ เฌอมาลย์ชลมารค (2559). เรื่องเล่าวิทยา. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิต [Chalongrat Chermanchonlamark (2016). Study of Narrative. Phathum Thani : Rangsit University.]

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช. (2548). ทฤษฎีและการ วิจารณ์ภาพยนตร์เบื้องต้น หน่วยที่ 1-8. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช. [Sukhothai Thammathirat Open University, (2005). Film Theory and Criticism Studies, Chapters 1-8. Nonthaburi : Sukhothai Thammathirat Open University]

รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม (2558). การเขียนบทภาพยนตร์บันเทิง. กรุงเทพฯ : 21 เซ็นจูรี่. [Raksan Wiwatsinudom (2015). Feature Film Screenwriting. Bangkok : 21 Century.]

ราชบัณฑิตยสถาน. (2556). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 กรุงเทพฯ : ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์. [Royal Institute. (2013). Royal Institute Dictionary 2011 Edition. Bangkok : sirivatana interprint.]

วาณิช จรุงกิจอนันต์ (2538). ศาสตร์แห่งเรื่องสั้นและนิยาย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บูรพาสาส์น (1991) [Wanich Jarungkitanan (1995). Science of Short Stories and Novels. 2nd Edition. Bangkok : Burapasarn (1991) ]

อภิสิทธิ์ ปุรสาชิต (2557). การออกแบบเรขศิลป์สำหรับภาพยนตร์ไทยตระกูลต่างๆ โดยใช้ไทโปกราฟีเป็นองค์ประกอบหลัก. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะศิลปกรรมศาสตร์. [Abhisit Purasachit (2014). Graphic Design for Thai Films of All Genres by Use of Typography as the Main Element. Master of Fine and Applied Arts Thesis, Chulalongkorn University. Faculty of Fine and Applied Arts.]

เว็บไซต์

ไทยพีบีเอส. (2555, 14 ตุลาคม). หนังไทยคว้ารางวัลใหญ่เทศกาลปูซาน. สืบค้นจาก https://news.thaipbs.or.th/content/118350 [Thai PBS. (2012, 14 October) Thai movies have won big awards at Busan Festival. Retrieved : 14 October 2012 from http://news.thaipbs.or.th//content/118350]

นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์. (2560ก).FEATUREFILM.สืบค้นเมื่อ 7 ตุลาคม,2560,จากhttp://nawee4.tumblr.com/film [Nawapol Thamrongrattanarit (2017). FEATURE FILM. Retrieved 7 October 2017, from http://nawapolnawapol.com/page/film.]

นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ (2561ข). FILM. สืบค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน, 2561, จาก http://nawapol nawapol.com/page/film [Nawapol Thamrongrattanarit (2017). FILM. Retrieved 17 November 2017, from http://nawapolnawapol.com/page/film.]

Berger, Arthur Asa (1992). Popular Culture Genres : Theories and Texts. Retrieved 7 October 2017, from https://books.google.co.th/books?id=lz8sBQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=th&source=gbs_ge_summary_r&cad=#v=onepage&q&f=false Kelley

Griffith (2011). Writing Essays About Literature. Retrieved October 2017, from https://books.google.co.th/books?id=a05Efo1hOa4C&pg=PA52&dq=Gustav+Freytag+pyramid&hl=th&sa=X&ved=0ahUKEwjqlrvvvb3WAhXEJJQKHV5zDQQQ6AEILTAB#v=onepage&q=pyramid&f=false

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-05-01