หลักการออกแบบโปสเตอร์สร้างสรรค์เพื่อการสื่อสาร: กรณีศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ ในการประกวดระดับนานาชาติ

ผู้แต่ง

  • เพิ่มศักดิ์ สุวรรณทัต คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำสำคัญ:

การออกแบบนิเทศศิลป์, การออกแบบเรขศิลป์, การออกแบบโปสเตอร์, การจัดการงานออกแบบ

บทคัดย่อ

        หลักการออกแบบโปสเตอร์สร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารที่ได้จากกรณีศึกษาที่ประสบผลสำเร็จในการประกวดระดับนานาชาติ เป็นการศึกษาผลงานโปสเตอร์ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับสากล มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาหลักการการออกแบบโปสเตอร์สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล นำมาพัฒนานักศึกษา ให้มีศักยภาพด้านการออกแบบที่สูงขึ้น เพราะโปสเตอร์ที่ดีต้องดึงดูดความสนใจและสื่อสารกับผู้ชมให้ได้ในเวลาอันสั้น จึงเป็นการยากที่นักศึกษาจะออกแบบโปสเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพดี การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู้วิจัยทำการศึกษากลุ่มนักศึกษา หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสร้างสรรค์โปสเตอร์สำหรับการประกวดในระดับนานาชาติ ผลการศึกษาพบว่า หลักการการออกแบบโปสเตอร์สร้างสรรค์ที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐานสากลต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์ของ องค์ประกอบ 5 ข้อคือ 1. วิธีในการนำเสนอ 2. เทคนิคในการสร้างสรรค์ภาพ 3. การใช้สัญญะ 4. ชนิดของสื่อ (ภาพถ่าย การวาดภาพประกอบ หรือ การใช้ตัวอักษร) และ 5. คำพาดหัว โดยองค์ประกอบทั้งหมดที่ได้ประกอบเป็นหลักการการออกแบบโปสเตอร์สร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารที่มีคุณภาพในระดับสากล

References

Crow D. (2003). Visible Signs David Crow. Lausanne: AVA Publishing SA.

Mahon N. (2010). Basic Advertising 02 Art Direction. Lausanne: AVA Publishing SA.

Stoklossa, U. (2007). Advertising New Techniques for Visual Seduction. In. T. Rempen (Ed.), London: Thames & Hudson Ltd.

Victorian Curriculum and Assessment Authority. (2012). Visual Communication Design Victorian Certificate of Education Study Design. Victoria: Victorian Curriculum and Assessment Authority.

Yin, R. K. (2003). Case Study Research Design and Methods. London: Sage.

Tomorrow association. (2013). A Home for Everyone. Paris: Editions Odyssee.

Tomorrow association. (2014). Right to Work/Poster for tomorrow. Paris: Editions Odyssee.

Tomorrow association. (2015). Right to Healthcare/Poster for tomorrow. Paris: Editions Odyssee.

เว็บไซต์

Colorado State University. (2010). Poster Design Tips and Techniques. Retrieved : August 10, 2016 from http://www.extension.colostate.edu

Poster for tomorrow (2013). 2013 Competition Regulations: A Home for Everyone. Retrieved : August 20, 2012 from http://www.posterfortomorrow.org

Poster for tomorrow (2014). 2014 Contest Regulations: Work Right. Retrieved : July 25, 2013 from http://www.posterfortomorrow.org

Poster for tomorrow. (2015). 2015 Competition Regulations: Universal access to healthcare now. Retrieved : August 25, 2014 from http://www.posterfortomorrow.org

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-01-01