การเปิดรับและการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ Uamulet.com ของผู้เกี่ยวข้อง ในสนามพระเครื่อง เขตกรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • ชุติกาณ ปริรัตน์ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บทคัดย่อ

        นับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน พระเครื่องได้รับความนิยมและเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานาน โดยธุรกิจพระเครื่องพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และเปลี่ยนแปลงการนำเสนอธุรกิจสู่โลกออนไลน์ซึ่งเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่ง เว็บไซต์ www.Uamulet.com ก็เป็นเว็บไซต์พระเครื่องเว็บหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน โดยเป็นอันดับหนึ่งของเว็บไซต์พระเครื่องที่มีผู้เข้าชม 10 อันดับแรก นอกจากนั้นในปี 2550 www.uamulet.com ยังได้รับรางวัลอันดับ 1 เว็บไซต์ชั้นนำ ในหมวดศิลปวัฒนธรรม ของสถาบันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) อีกด้วย  โดยเว็บไซต์นี้ได้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการแสวงหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารกันระหว่างกลุ่มคนที่นิยมพบปะกันตามสนามพระเครื่องเพื่อเช่าบูชาหรือแลกเปลี่ยนพระเครื่องกัน

        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1)ศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมการเปิดรับเว็บไซต์ Uamulet.com กับลักษณะของผู้เกี่ยวข้องในสนามพระเครื่อง  เขตกรุงเทพมหานคร   (2)ศึกษาความแตกต่างของการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์  Uamulet.com กับลักษณะของผู้เกี่ยวข้องในสนามพระเครื่อง เขตกรุงเทพมหานครและ (3)ศึกษาความสัมพันธ์ของการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ Uamulet.com กับพฤติกรรมการเปิดรับเว็บไซต์ Uamulet.com ของผู้เกี่ยวข้องในสนามพระเครื่อง  เขตกรุงเทพมหานคร  โดยผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากผู้ที่เกี่ยวข้องในสนามพระเครื่องจำนวน 400 คนในกรุงเทพมหานคร

        ผลการศึกษาพบว่า (1)กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมในการเปิดรับเว็บไซต์ Uamulet.comที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ จึงเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 (2)กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ Uamulet.comด้านต่างๆ ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญจึงเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2  (3)พฤติกรรมการเปิดรับเว็บไซต์ที่แตกต่างกันมีการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ Uamulet.comด้านต่างๆ ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ จึงเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3  ที่ตั้งไว้

        ผลจากการวิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ (1)เว็บไซต์ Uamulet.com  ควรมีการพัฒนาข้อมูลภายในเว็บไซต์ให้มีความทันสมัยมีความหลากหลายเพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น (2)ควรมีการปรับปรุงรูปแบบของเว็บไซต์ซึ่งตอบสนองต่อการเติบโตและขยายตัวของวงการพระเครื่องเพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและตรงตามความต้องการของผู้บริโภค (3)ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่สำนักพุทธศาสนามอบหมายได้เข้ามามีส่วนร่วมกับเว็บไซต์เพื่อให้เกิดการตรวจสอบดูแลเกิดความถูกต้องและเกิดความเป็นธรรมต่อผู้ที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์

References

นันทิยา นันทิยวงษ์. (2556). ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเช่าพระเครื่องออนไลน์ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร. บริหารธุรกิจมหาบัญฑิต. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. [Nuntiya Nuntiyawong. (2013). Service Marketing Mix Influencing Consumers' Decision to Buy Amulets via Online in Bangkok. Bachelor of Business Administration Program, Srinakharinwirot University.]

ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ. (2542). การวิเคราะห์ผู้รับสาร.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพ : สำนักพิมพพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. [Yubol Benjarongkij. (1999). Recipient Analysis. Bangkok : Chulalongkorn University.]

เว็บไซต์

คมชัดลึกดอทเน็ต. (2553) นิตยสารพระเครื่องไทย. เข้าถึงได้จาก www.komchadluek.net/news/lifestyle 3 มกราคม 2560 [ Komchadluek.net. Thai Amulet

magazine. (2010) Thai Amulet magazine. Retrieved : January 3, 016.komchadluek.net/news/lifestyle]

สมาคมพระเครื่องดอทคอม.(2558).ที่มาของสนามพระเครื่อง. เข้าถึงได้จาก http://www.samakomphra.com/about-us/history/. 3 มกราคม 2560 [Samakomphra.com. (2015). The source of the amulet shop. Retrieved : January 3, 2016. From http://www.samakomphra.com/about-us/history/.]

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. (2550). ธุรกิจพระเครื่องปี’50 : มูลค่าเกือบ 40,000 ล้านบาท. เข้าถึงได้จาก http://www.kasikornresearch.com เมื่อ 3 มกราคม 2560 [Kasikorn Research. (2007). Amulet Business of the 50s: 40,000 Million Baht Worth. Retrieved : January 3, 2016. From http://www.kasikornresearch.com]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-01-01