กระบวนการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการเข้าสู่วงการบันเทิงของนักแสดง : กรณีศึกษา สถาบันสอนการแสดงบ้านดารา

ผู้แต่ง

  • ธัญญวีร์ ชูรัตนสูตร วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

คำสำคัญ:

นักแสดง, วงการบันเทิง

บทคัดย่อ

        การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาว่ากระบวนการสื่อสารในการสอนให้บุคคลเข้าสู่วงการบันเทิงนั้นเป็นอย่างไรโดยศึกษาจากสถาบันสอนการแสดงบ้านดาราเป็นกรณีศึกษาผู้วิจัยจึงกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 3 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของสถาบันสอนการแสดงบ้านดารา 2) เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะ ของสถาบันสอนการแสดงบ้านดารา และ 3) เพื่อศึกษาถึงกระบวนการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการเข้าสู่วงการบันเทิงของนักแสดง

        ผลการวิจัยพบว่า สถาบันสอนการแสดงบ้านดารา เป็นสถาบันสอนการแสดงที่ไม่เน้นเชิงพาณิชย์ ซึ่งแตกต่างจากสถาบันสอนการแสดงอื่นๆ  ดังนั้นจึงมีกระบวนการสื่อสารเพื่อสอนและส่งเสริมลูกศิษย์ให้เข้าสู่วงการบันเทิงอย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรม  ผ่านการสอนใน 5 วิชา คือ วิชาการแสดง, วิชาคิวบู้, วิชาการเต้น, วิชาการเดินแบบ และ วิชาการร้องเพลง และเน้นการสื่อสารเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ใน 2 ส่วนสำคัญ คือ 1) ความรู้ด้านการแสดง 2) ความรู้เรื่องการใช้ชีวิตในวงการบันเทิง ซึ่งมีกระบวนการสอนด้วยเทคนิคต่างๆ และที่สำคัญคือ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับศิษย์ ซึ่งเป็นสายสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดงานอาชีพที่มั่นคงและอยู่ในวงการบันเทิงได้นาน

References

กาญจนา แก้วเทพ. (2550). แนวคิดเรื่องทุน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. [Kanjana Kaewtep. (2007). Concept of capital. Bangkok : Chulalongkorn University]

นิโลบล วงศ์ภัทรนนท์. (2555). แนวคิดทางการละคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [Nilobon Vongpattaranon. (2012). Concept of Drama. Bangkok : Chulalongkorn University]

เว็บไซต์

นพมาส ศิริกายะ. (2535). ต้นกำเนิดของการละคร. สืบค้นเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558, จาก www.far.ssru.ac.th [Noppamas Sirigaya. (1992). The origin of Drama. Retrieved : September 17, 2015, From www.far.ssru.ac.th]

มัทนี รัตนิน. (2546). ละคร. สืบค้นเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558, จาก www.far.ssru.ac.th [Muntanee Rutnin. (2003).The Drama. Retrieved : September 17, 2015, From www.far.ssru.ac.th]

สดใส พันธุมโกมล. (2542). การแสดงละคร. สืบค้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558, จาก www.far.ssru.ac.th [Sodsai Phanthumkomol. (1999). The Dramatics. Retrieved: September 18, 2015, From www.far.ssru.ac.th]

อาชวีร์ น้อยเศรษฐี. (2554). แนวคิดเกี่ยวกับวงการบันเทิง. สืบค้นเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558, จาก www.bew-think.blogspot.com [Archawee Noisattee. (2011). entertainment industry. Retrieved : September 17, 2015, From www.bew-think.blogspot.com]

อลัน ชอว์ (2548). แนวคิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง. สืบค้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558, จาก www.novabizz.com/NovaAce/Learning.htm [Alan Shaw. (2005). Concept of constructionism Retrieved: September 18, 2015, From www.novabizz.com/NovaAce/Learning.htm]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-01-01