การวิเคราะห์การเล่าเรื่องของภาพยนตร์ที่มีซอมบี้เป็นหนึ่งในตัวละคร

ผู้แต่ง

  • ปิยกฤษณ์ ถมยา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

คำสำคัญ:

ซอมบี้, ภาพยนตร์, สยองขวัญ

บทคัดย่อ

        การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์การเล่าเรื่องของภาพยนตร์ที่มีซอมบี้เป็นหนึ่งในตัวละคร เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์งานเขียนบทภาพยนตร์เรื่อง Secret of the Death Railway ความลับของทางรถไฟสายมรณะ ซึ่งผู้วิจัยได้คัดเลือกภาพยนตร์ที่จะนำมาวิเคราะห์ เป็นภาพยนตร์แนวสยองขวัญอิงประวัติศาสตร์ ที่มีซอมบี้เป็นหนึ่งในตัวละครจำนวน 3 เรื่อง โดยใช้แนวคิดหลักคือ แนวคิดเรื่ององค์ประกอบของภาพยนตร์เล่าเรื่อง (Storytelling Element) เป็นกรอบในการศึกษา นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้นำทฤษฎีหลักการเขียนบทภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ แนวคิดเรื่องภาพยนตร์แนวสยองขวัญ ทฤษฎีการสร้างตัวละครใหม่ ทฤษฎีทัศนะการประกอบสร้าง และทฤษฎีการเขียนบทดัดแปลง นำมาเป็นทฤษฎีในการศึกษาเพื่อการสร้างสรรค์งานเขียนบทภาพยนตร์อีกด้วย


        ผลการศึกษาการเล่าเรื่องของภาพยนตร์ที่มีซอมบี้เป็นหนึ่งในตัวละครพบว่า ส่วนใหญ่จะมีตัวละครอย่างซอมบี้มักจะมีรูปร่างลักษณะภายนอกที่เหมือน หรือคล้ายกับมนุษย์ และจะไม่มีสติปัญญา หรือหลงเหลือความเป็นมนุษย์หรือความทรงจำในอดีตเหลืออยู่เลย เป็นเพียงแค่ร่างกายที่เคลื่อนไหวได้เท่านั้น มีนิสัยดุร้ายและจะกัดกินสิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่พบเห็น แพร่เชื้อได้โดยการกัด แต่ที่แท้จริงแล้ว มีวัตถุประสงค์อีกด้านของตัวละครซอมบี้ในภาพยนตร์ ก็เพื่ออยากเตือนสติผู้ชมให้ตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ซอมบี้ก็คือภาพสะท้อนทั้งด้านมืดของมนุษย์ และด้านที่ดีของมนุษย์ ให้แสดงออกมาในช่วงเวลาที่คับขัน

References

จรูญพร ปรปักษ์ประลัย. (2552). “คนปรุงเรื่อง,” การเขียนบทภาพยนตร์ การเขียนบทละคร. กรุงเทพ :สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก.

ชนัญญา ประสาทไทย. (2559). ซอมบี้ไทย สังคมไทย และการเมืองไทย, กรุงเทพฯ :คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม. (2558). การเขียนบทภาพยนตร์บันเทิง.กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Brooks, M. (2003). The Zombie Survival Guide, New York, USA: Three Rivers Press.

Hamlett,Christina. (2018). Why Based on a True Story Movies Repeatedly Unravel, London: The Writers Store.

Hall, S. (1997). Representation : Cultural Representations and Signifying Practices.London: Sage Publications.

Singh, S. (2014). 8 Elements of Story Telling That Every Filmmaker Must Know. Retrieved from www.jamuura.com/blog/must-know-elements-storytelling.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-29