พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการสื่อสารการตลาด

ผู้แต่ง

  • นรากร อมรฉัตร วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

คำสำคัญ:

พระราชบัญญัติ, คุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล, การสื่อสารการตลาด

บทคัดย่อ

        บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่ประกาศใช้บางส่วนและจะประกาศใช้อย่างเต็มรูปแบบในปี 2565 ซึ่งจากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลพบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นนอกจากจะเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญที่จำเป็นต้องใช้ในการแสดงตัวตนเพื่อผลบังคับใช้ตามกฎหมายสำหรับหน่วยงานทางราชการ ทางการแพทย์ ธุรกรรมทางการเงิน การศึกษาแล้วนั้น  ในส่วนของธุรกิจและการสื่อสารทางการตลาดที่ต้องมีส่วนในการนำข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนำมาใช้ในการติดต่อสื่อสารและดำเนินกิจกรรมทางการตลาด ก็ต้องมีปรับรูปแบบการดำเนินนโยบายทางการสื่อสารและการตลาดให้เป็นไปตามแนวทางของ  พ.ร.บ.ดังกล่าวนี้เช่นเดียวกัน  ที่ครอบคลุมตั้งแต่การเก็บรวบรวม การใช้และการเผยแพร่ข้อมูล และความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

References

การเคหะแห่งชาติ. (มปป.). นโยบายความเป็นส่วนตัว-การเคหะแห่งชาติ.(ออนไลน์). แหล่งที่มา: https://www.nha.co.th/privacy-policy/.

บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด. (มปป.). สรุปใจความสำคัญของพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่ผู้ประกอบการควรรู้. (ออนไลน์). แหล่งที่มา: https://www.acinfotec.com/2019/07/23/data-protection-law-.

ประชาชาติธุรกิจ. (2564). ประกาศแล้ว! เลื่อนบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลออกไปอีก 1 ปี. (ออนไลน์). แหล่งที่มา: https://www.prachachat.net/general/news-665841.

ราชกิจจานุเบกษา. (2562). พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (มาตรา 4). (ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0052.PDF.

ราชกิจจานุเบกษา. (2564). พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล. (ออนไลน์).แหล่งที่มา: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/032/T_0001.PDF.

ราชกิจจานุเบกษา. (2564). ครม.สั่งเลื่อนบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลออกไปอีก 1 ปี เพื่อลดผลกระทบ. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://www.marketingoops.com>postpone-pdpa-for-1-year.

Forbesthailand.(2563). 4 หลักคิดสร้างสมดุลระหว่าง ข้อมูลส่วนบุคคลกับการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า.(ออนไลน์). แหล่งที่มา : https://forbesthailand.com/commentaries/insight/.

Heroleads. (2563). Data-Driven Marketing คืออะไร ? ทุกสิ่งที่คุณควรรู้ในปี 2020 นี้. (ออนไลน์). แหล่งที่มา: heroleads.asia/blog/data-driven-marketing/.

Marketing Oops. (2562). Customer Data Platform กับการตลาดและโฆษณาที่ไม่มีวันเหมือนเดิม. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://www.marketingoops.com/exclusive/the-difference-between-cdp-dmp-dwh-crm/.

Predictive. (2563). Customer Data Platform หรือ CDP มีความสำคัญกับธุรกิจอย่างไร. (ออนไลน์) แหล่งที่มา : predictive.co.th/content/customer-data-platform-cdp-impact/.

Ragnar Corporation. (2564). PDPA คืออะไร เกี่ยวข้องกับเราทุกคนอย่างไร. (ออนไลน์). แหล่งที่มา: https://t-reg.co/blog/t-reg-knowledge/what-is-pdpa/.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-05-13