การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เทคนิคการแสดงแบบเจาะลึกผ่านการออกแบบเนื้อหาบทเรียน

ผู้แต่ง

  • สุธิดา สิงหราช วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, เทคนิคการแสดง, การออกแบบเนื้อหาบทเรียน

บทคัดย่อ

        งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. พัฒนารูปแบบการสอนและเสริมความแข็งแกร่งให้กับการสอนในปัจจุบันและอนาคต 2. เพื่อสร้างสรรค์และเสนอผลงานของนักศึกษาในผลงานการแสดงชิ้นสุดท้ายตอนปลายภาคการศึกษา และสนับสนุนให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้เทคนิคการแสดงแบบเจาะลึกไปใช้สร้างสรรค์งานอื่นๆในอนาคตต่อไป ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย นักศึกษาปริญญาตรี สาขาศิลปะภาพยนตร์ แขนงการสร้างภาพยนตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่มีรายชื่อลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการแสดงขั้นสูง (PAM3402 Advanced  Performing Arts) ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา 2563 จำนวน 4 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ การออกแบบบทเรียนเพื่อใช้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เทคนิคการแสดงแบบเจาะลึกของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง

 

        ผลการศึกษาพบว่า

 

        1. กลุ่มประชากรสามารถนำความรู้ด้านการแสดงที่ได้เรียนรู้จากเทคนิคการแสดงแบบเจาะลึกไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การฝึกซ้อมการแสดงร่วมกันในชั้นเรียน ตลอดจนการนำเทคนิคการแสดงไปต่อยอดทำกิจกรรมการแสดงต่างๆนอกห้องเรียนได้อย่างมั่นใจ

 

        2. กลุ่มประชากรมีพัฒนาการด้านการแสดงที่ดีเยี่ยม มีความชัดเจนในการสื่อสารการแสดงมากขึ้นตลอดจนสามารถใช้ทักษะการแสดงถ่ายทอดบทบาทการแสดงต่างๆได้อย่างสมบูรณ์อีกด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

References

ทิศนา แขมมณี. (2551). ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

นพมาส แววหงส์. (2550). ปริทัศน์ศิลปะการละคร. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วภิณห์ สถิตย์ภาคีกุล.(2561).การออกแบบการเรียนการสอน : ทักษะเพื่อความสำเร็จของครู.วารสารนาคบุตรปริทรรศน์, 10(ฉบับพิเศษ),107-115.

สุจริต เพียรชอบ และ สายใจ อินทรัมพรรย์.(2538).วิธีสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา.กรุงเทพฯ:ไทยวัฒนาพานิช.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-23