การออกแบบตัวละครและการเล่าเรื่องในละครโทรทัศน์ กรณีศึกษา รายวิชาโครงการออกแบบสร้างสรรค์และวิพากษ์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้แต่ง

  • สรรพัชญ์ เจียระนานนท์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คำสำคัญ:

การออกแบบตัวละคร, การเล่าเรื่อง, ละครโทรทัศน์

บทคัดย่อ

        การวิจัยเรื่อง การออกแบบตัวละครและการเล่าเรื่องในละครโทรทัศน์ กรณีศึกษา รายวิชาโครงการออกแบบสร้างสรรค์และวิพากษ์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาการเล่าเรื่องละครโทรทัศน์และการสร้างตัวละครโทรทัศน์ของนักศึกษาในรายวิชาโครงการออกแบบสร้างสรรค์และวิพากษ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทั้งหมด 3 เรื่อง ได้แก่ ก่อนถึงเพลงสุดท้าย ธามนิวย้อนเวลาให้เธอรัก และเรือนมายา โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์เนื้อหาและการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้กำกับและผู้เขียนบทละครโทรทัศน์

 

        ผลการศึกษาพบว่า การเล่าเรื่องของละครโทรทัศน์ทั้ง 3 เรื่อง มีแก่นเรื่องเกี่ยวกับความรัก ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ความรักหลากหลายรูปแบบ ไม่จำกัดเพศ และความโลภทำให้เกิดการแก่งแย่งชิงคนรักและทรัพย์สมบัติ ส่วนการสร้างตัวละครของละครโทรทัศน์ทั้ง 3 เรื่อง ประกอบไปด้วย การสร้างตัวละครจากความสนใจและภูมิหลังของผู้เขียนบทละคร ประกอบกับ การค้นคว้าหาข้อมูลผ่านแหล่งข้อมูลบุคคลใกล้ชิด ประเด็นทางสังคม ตลอดจนการสืบค้นผ่านอินเทอร์เน็ต ทำให้นักศึกษาผู้สร้างสรรค์ผลงานสามารถตีความหมายการกระทำของตัวละครและเข้าใจที่มาที่ไปของเรื่องว่าเกิดขึ้นเพราะสาเหตุอะไร จึงนำมาสู่ความเข้าใจในเรื่องที่ต้องการถ่ายทอดได้อย่างสมบูรณ์

Downloads

Download data is not yet available.

References

จุไรรัตน์ ทองคำชื่นวิวัฒน์. (2555). ความหมายและภาพตัวแทนครอบครัวต่างชนชั้นในละครโทรทัศน์ไทย

ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์และคณะ. (2543). นิเทศศาสตร์กับเรื่องเล่าและการเล่าเรื่อง. กรุงเทพฯ: โครงการสื่อสันติภาพ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม. (2558). การเขียนบทภาพยนตร์บันเทิง. กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สดใส พันธุมโกมล. (2553). ประเภทละคร ใน ปริทัศน์ศิลปะการละคร. ภาควิชาศิลปะการละคร. คณะอักษรศาสตร์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สรรพัชญ์ เจียระนานนท์. (2562). ภาพตัวแทนของวัยรุ่นไทยในละครชุดโทรทัศน์ วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์, 24(2), 157-165.

สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์. (2554). พัฒนาการและสุนทรียทัศน์ในการสร้างสรรค์บทละครโทรทัศน์ไทย. [วิทยานิพนธ์ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย].

สิรภพ แก้วมาก. (2558). การสร้างตัวละครหลักและวิธีการเล่าเรื่องชายรักชายในสื่อบันเทิงไทย. [วิทยานิพนธ์ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย].

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-23